Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
 
ɖooo pɩnaɣ 1981, Mohammed Hosni Moubarak kaawɛna kpelaɣ yɔɔ pɩkɔɔ pɩsɩna se lɛlaɣ fenaɣ 11 wiey pɩnaɣ 2011 samaɣ kpeekpe kʊyɩ ɛyɔɔ nɛ pɩla ɛkʊyɩ kpelaɣ yɔɔ. Peeɖe komina taa ɛyaa kpɛndɩ 264 nɛ naatozo yɔɔ lɛ,samaɣ lɩzɩɣ naalɛ nɛ ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ ñayaa kʊɖʊm. Egipiti ñʊʊtʊ kɩfalʊ kɔyɔ Maresaalɩ Abdel Fattah al-Sissi nɛ ɛkpaɣ kpelaɣ kɛ mɩsɩ kʊm fenaɣ kɩyakʊ liitoozo wiye.
 
{{Afrɩka}}
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ