Kayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kara5
TG-Karacity

Kayaɣ kɛ Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊlɛ ndʊ, pʊtɔbʊʊ se kacalaɣ tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ Loma. Kayaɣ kɛ ɖɔɖɔ Kayaɣ egeetiye tɛtʊ sɔsɔtʊ nɛ wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊ ŋgʊ pakalaa yɔ, ɛyaa tala ɛzɩ 109 287 yɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ tiposina Loma ñɩndʊ ɛzɩ kilomɛtanaa 400 yɔ nɛ tɩwɛ kabɩyɛ tɛtʊ hɛkʊ taa, pɩñɔtɩna Piya tɛtʊ. Piya kɛ palʊla Togo ñʊʊdʊ kɩpɩnʊ Gnassingbé Eyadema, pɩlaʊ tɔkɩ hɩɖeɛ ɛɛsɔʊ.

Street in Kara

Togo taa tɔsʊʊ tʊma lona hɔɔlɩŋ kpɛnda kagbaanzɩ: Kadasɩ hɔɔlʊʊ (Savanes); Kayaɣ hɔɔʊʊ, Hɛkʊ taa hɔɔlʊʊ (Centrale), Piyisi yɔɔ hɔɔlʊʊ (Plateaux) nɛ Teŋgu nɔɔ hɔɔlʊʊ.

Tɛtʊ tʊnɛ hadɛ kiŋ lɛ tɩsɩ kamaɣ nɛ Sɔgɔɖɛyɩ nɛ hayʊ kɩŋ lɛ Tapaŋgʊ, pɩyele wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Peenɛɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, Kana ɛjaɖɛ.

Ɖooo lɛ, Kayaɣ kaakɛ Lama kantɔɔ tɛtʊ nɛ Kayaɣ pɔɔ wɛ tɩ-taa. Ɖooo lɛ, payawaɣ tɛtʊ tʊnɛ se Lama Kayaɣ pʊcɔ nɛ anasayɩ sɛtʊhɩɖɛ nɖɩ nɛ payaɣ-tʊ se Kayaɣ Kayaɣ.

Kayaɣ egeetiye taa agoma ɖɩsɩ sakɩyɛ, liidiya kpoŋ sakɩyɛ, kaŋgalafunaa tʊma ɖɩlaɖɛ, anasayɩ sʊlʊm ɖɩsayɛ nɛ peeɖe ɖɔɖɔ politiki ŋgbɛɛ nɖɩ payawaɣ-ɖɩ se RPT ɖɩ-kpelaɣ wɛɛ. Kayaɣ tɛtʊ pɩzɩʊ tɩmʊ agɔma yaa ɛsɩyɛ egbena mba, pɩlɩɩna Ñamtʊʊ ɛsɔdaa lɔɔɖa kadaɣ yɔɔ, kadaɣ ŋga katakɩlɩ posinau Kayaɣ tɛtʊ.

Loma taa ɛsɔdaa lɔɔɖa kadaɣ sɔsɔwa nakɛyɛ wɛɛ nɛ ŋga kɩlɩɣna agɔma yaa ɛsɩyɛ egbena mba mʊʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, kaka wɛ teŋgu nɔɔ kpam. Ɛlɛ pɩsa nɛ pʊɖʊ ɛyaa hʊnʊm nɛ pakpaɣ ɛsɔtaa lɔɔɖa kɛ Namtʊʊ yaa petii peeɖe lɛ, komina wɛɛ kɩcɛyʊ kɩ-tɩ se kɩñɔɔzɩ peeɖe ɛsɔtaa lɔɔɖa kadaɣ nɛ kɑtasɩ walɩɣ nɛ kɛwɛɛ ɖɔɖɔ ɖeu camɩyɛ.

Kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlɩʊ yɔɔdʊʊ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa yɔ ɩnʊ lɛ kabɩyɛ nɛ kotokoli. Lonaa nɛ ahʊna mba ɖɔɖɔ wɛɛ peeɖe. Kabɩyɛ nɛ kotokoli pɛkɛ kʊnʊmɩŋ weyi ɛñɔtɩna ɖama yɔɔdaɣ taa yɔ. Kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ mba wɛ ɖɔɖɔ peeɖe.

Paa pɩnaɣ ŋga nɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, palʊkɩ Kayaɣ tɛtʊ taa. Pɩkɛna sɔnzɩ sɔsɔsɩ siŋŋŋ nasɩyɛ nɛ paa aseɣɖe tʊ weyi kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ ewolo nɛ ɛkpaɣ lʊbɩyɛ nɖɩ ɛ-tɛ kɛlɛm kɛlɛmnaa taa.

Ɛfalaa mba, pɩ-tɛ sɔnzɩ yebina nɛ payaɣ pɩ-tɛ fenaɣ ŋga se Ɛfalaa fenaɣ. Pɩtɛkɛ paa anɩ ɛkɛʊna ɛfala, pɩwɛɛ sɛ ɛyʊ ɛkɛ kabɩyɛ pɩɣa fayɩɩ nɛ pʊcɔ nɛ pɩwayɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɛfebu ɛwɛɛna pɩnzɩ ɛzɩ 18 nɛ 25 yɔ sɩ-hɛkʊ taa.

Ɖooo lɛ, kabɩyɛ tɛtʊ taa lɛ, pɔtɔɔzʊʊ ɛyʊ, pɛlɛɛ-ɩ nɛ pʊcɔ ɛkpaɣ halʊ, ɛlɛ lɛɛlɛɛ lɛɣzʊ kɩfam mbʊ pɩlɩwa yɔ, efebu pɩzɩɣ ɛkpaɣ halʊ pʊcɔ pɔtɔɔzɩ-ɩ yaa papɩzɩʊ pɔtɔɔzɩ-ɩ, pɛlɛɛ-ɩ ɛtaatɩɩ kpaɣda halʊ.