Gnassingbé Eyadèma Étienne

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Gnassingbé Eyadèma Étienne (1972)

Palʋla Gnassingbé Eyadèma Étienne saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ nɩɩlɛ nɛ loɖo (26) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1935 taa. Pya tɛtʋ taa palʋla-ɩ. Pya tɛtʋ kɛ Togo ɛjaɖɛ kantɔŋ nakʋyʋ. Kantɔŋ ŋ́gʋ, kɩwɛ kayaɣ tɛtʋ taa, kozaɣ egetiye taa.

Gnassingbé Eyadèma wona sɔsaa mʋlʋm lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʋ kagbaanzɩ (5) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2005 taa. Ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ taa ɛsɩba, ŋgʋ, pʋwaɣ-ɩ nɛ powokaɣna-ɩ Fransɩ ɛjaɖɛ taa se pawazɩ-ɩ.

Gnassingbé Eyadème laba sɔɔjatʋ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ ɛkɔɔ ɛmʋ sɔɔjatʋ labʋ nimiye sɔsɔyɛ nɛ ɛwɛɛ Togo sɔɔjanaa tɩŋa ñʋʋ yɔɔ. Gnassingbé Eyadèma laba ɖɔɖɔ pilotiki tʋmɩyɛ siŋŋ ɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ ajɛya sakɩyɛ lɛɛna taa.

Gnassingbé Eyadèma kpaɣ kpelaɣ Togo taa kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naadozo ñɩŋʋ, pɩnaɣ 1967 taa. Ɛtɔɔ kewiitu Togo ɛjaɖɛ ñʋʋ yɔɔ nɛ pʋkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye pɩnaɣ 2005 taa. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛtɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ niidozo nɛ lutozo mpilim. Gnassingbé Eyadèma ñazɩ e-kewiyaɣ alɩwaatʋ taa siŋŋ, halɩ Anasaayɩ naa maɣmaɣ seɣa-ɩ.

Pɩnaɣ 1999 taa Maarɔkɩ ɛjaɖɛ wiyaʋ, ɖajaa Hassan II wona sɔsaa mʋlʋm. Afrɩka ajɛya ñʋndɩnaa tɩŋa payɩ taa lɛ, Maarɔkɩ wiyaʋ Hassan II kɛkɛŋna tamaɣ tɔɔyʋ. Ɛ-wayɩ lɛ, Gnassingbé Eyadèma tɩŋna.

Yee ḿbʋ, pʋ-tɔbʋʋ se, wiyaʋ Hassan II sɩm wayɩ pɩnaɣ 1999 taa lɛ, Togo ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ, Gnassingbé Eyadèma pɩsɩna Afrɩka ajɛya ñʋndɩnaa kpeekpe tɛ tamaɣ tɔɔyʋ, kpaɣ pɩnaɣ 1999 nɛ puwolo pɩsɩɩna ɛ-sɩm wiye, pɩnaɣ 2005 ñɩŋa taa.