Tapaŋgʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
TG-Dapaong

Tapaŋgʊ kɛ Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ. Tɛtʊ ndʊ tɩŋkɛŋna Kadasɩ hɔɔlʊʊ (Savanes) taa tɛtʊ sɔsɔtʊ nɛ tɩwayɩ lɛ, Maŋgʊ tɛtʊ tɩŋgʊʊna. Tapaŋgʊ kɛna Kadasɩ hɔɔlʊʊ (Savanes) taa ɖenɖe kɩyakʊ sɔsɔʊ nakʊyʊ wɛɛ yɔ nɛ kiposina Loma tɛtʊ ɛzɩ kilomɛtanaa 650 yɔ; nɛ yee pɩkɛ Purkina Fasoo, pɩtala ɛzɩ kilomɛtanaa 35 yɔ.

Tooni egeetiye taa tɛtʊ sɔsɔtʊ ɖɔɖɔ kɛlɛ. Tɛtʊ tʊnɛ nɛ tɛtʊ ndʊ payaɣ se Issy-Les Moulineaux yɔ, paɖʊ taabalɩyɛ ɖooo pɩnaɣ 1989 nɛ palakɩ tʊma kʊɖʊma se tɔsʊʊ, ɛsa kuliye nɛ ɛsɩndaa wobʊ ɛɖɛɛ nɛ ɛsɩnda. Pɩnaɣ 2006 taa pakala ɛyaa kɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa lɛ pɛkpɛnda ɛzɩ ɛyaa 34 000 yɔ nɛ pa-taa lɛ, mba pɛwɛnɛ pɩnzɩ nɛ sɩtatalɩ nɛɛlɛ yɔ, mba kɩlɩna ɖɔʊ.

Greniers à grains (vers Dapaong, région des Savanes, Togo)