Ɩrɩdɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Irɩdɩyɔm

Ɩrɩdɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 77 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Ir. Ɖooo pɩnaɣ 1803 kɛ pana ɩrɩtɩyɔm pɩtɩŋna Smithson Tennant yɔɔ Londre tɛtʊ taa, Angleterre ɛjaɖɛ taa, ɛ nɛ ɔsɩmɩyɔm kɛ caajaasɩ (ɩrɩdɩyɔm tɛ ɔsɩmɩyʊrɩ) alɩwaatʊ ndʊ poyola platɩnɩ nɛ platɩnɩ ñɩɣlɩm tɛtʊ kɩlɔrɩ siziŋ lɩm lɩm ɖoŋ ñɩmbʊ taa.

Ɩrɩdɩyɔm tɛ elektron shell

Kpaagbaa caajasɩ nzɩ paalɩzɩ ɔsɩmɩyɔm taa yɔ, taa kaawɛ ɩrɩdɩyɔm pʊtʊnaa, nɛ pɩsɔzɩ kʊzɔzʊʊ rɔdɩyɔmrʊtɛnɩyɔm. Patasɩɣ pɩyʊʊ lelemiŋ lɛ, lɩm nabʊyʊ lɩɣ pɩsɛ caʊʊ sʊtʊ lɩm tɩyɛ. Pɔsɔzʊʊ amoniyaki pʊɖɔɔ piŋ lɛ, pɩlakɩ lɔŋ platɩnɩ ñɩɣlɩm pʊtʊ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ kɩlɔrɩ yɔ. Pʊtʊ weyi ɛcaɣ ñanaɣ tɔbʊʊ tɛɛ yɔ ɛpɩsɩɣ kɩsɛm alɩwaatʊ ndʊ pahazɩɣ ɛ-yɔɔ hɩdrɔzɛnɩ fefeku yɔ. Kʊca ŋgʊ kɩtɛkɛ ñɩɣlɩm wonuu yɔ pɔyɔkʊʊ-kʊ nɛ pʊlɔŋ.

Pʊlɔŋ ŋgʊ pɔyɔkaa yɔ kʊmʊʊzʊʊ rɔdɩyɔm nɛ platɩnɩ. Ɩrɩdɩyɔm nɛ rʊtɛnɩyɔm kpeŋgeluu ɛzɩ ɖɔmbɛɛ yɔ nɛ panaɣ-yɛ camɩyɛ, nɛ keeke lɛ pɛwɛtʊ caɣ ndɩ ndɩ paa ñɩɣlɩm wondu kɩkpɛndɩtʊ kaawɛɛ kɔyɔ.

Iridium foil

Ɛ-hɩɖɛ lɩna latɛŋ kʊnʊŋ taa iris pʊ-tɔbʊʊ se tɩŋ kayʊʊ, pɩlɩna tɔlɩm sɛmɩŋ ndɩ ndɩ weyi ɛwɛ ɛ-tɛ pʊtʊnaa taa yɔ. Krɛkɩ nɛ latɛŋ tɔmpiye yaa ɛnglɩsɩ ɩrɩdɩyɔm lɩ Fransɩɩ taa pɩnaɣ 1805, alɩwaatʊ ndʊ pɛkɛdaɣ Siini pɩnaɣ pɩnaɣ tɔm yɔ. Palaba tʊmɩyɛ nɛ ɩrɩdɩyɔm kpɛndɩtʊ 10% nɛ platɩnɩ kɛ 90% ɛzɩ wonuu kɩmaɣzɩnaʊ walanzɩ (mɛta kɩmaɣzɩnaʊ) nɛ yuŋ mazɩnaʊ, ɛlɛ Sèvre yuŋ mazɩnaʊ nɛ walanzɩ mazɩnaʊ tʊmɩyɛ kpaɣ paɣtʊ ndʊ, Sèvre pɩñɔtɩna Paarii Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa.