Aller au contenu

Latɛŋ kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Latɛŋ kʊnʊŋ
Lingua Latīna
Ajɛya‎ Fatiikaŋ
ISO 639
ISO 639-1 la
ISO 639-2 lat
ISO 639-3 lat


Plaque en latin

Latɛŋ kʊnʊŋ, Latɛŋ taa lɛ lingua Latīna ou Latīna linguaItalii kʊnʊŋ nɛ kɩlɩna Ɛndɩ-Erɔpʊ cejewiye taa nɛ kiɖetɛ lɛ pɔyɔɔdʊʊ kʊ nɛ Latium nɛ Room antique pa-da. Nɛ paa pamaazɩɣ nabʊyʊ taa se kɩ-kɛ kʊnʊŋ kɩsɩbʊ kɔyɔ kɩ-tɛ tɩlɩtʊ nɛ kɩ-tɛ labɩnaʊ wɛɛ Sukuli kɩtɛzʊʊ taa nɛ ɛjaɖɛ taa sɔŋzi nasɩyɛ tɛ laya kpeekpe cɔlɔ. Kʊnʊŋ ŋgʊ paɖɩna kʊ wɩlɩʊ sukuli na cɩkpema taa nɛ sukuli kɩtɛzɩŋ sakɩyɛ taa.

Tempusfugit

Latɛŋ kʊnʊŋ ŋgʊ palakɩna kʊ tʊmɩyɛ paa ɖoye se palɩzɩna tɔmpe kɩfana sakɩyɛ kɛ kʊnʊmɩŋ cejewaa sakɩyɛ taa. Latɛŋ kʊnʊŋ nɛ kɩ-halɩbɩya, Romanɩ kʊnʊmɩŋ ɛlɛ payaɣ nabʊyʊ taa se Latɛŋ waa kɩfama, eyeke koŋ ɛwɛna Italii kʊnʊmɩŋ pɩlɩŋga taa. Pɩlɩnzɩ lɛɛsɩɣ wɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ ɖooo pʊcɔ italii romanɩ alɩwaatʊ takayasɩ taa, ɛlɛ paɖʊ-tʊ kɛ ɛjaɖɛ alɩwaatʊ taa yaa paɖʊ-tʊ ajɛyɛ tamsʊ nɔɣ alɩwaatʊ taa ndʊ paya se Empɩrɩ.

LatinAccents

Roma kɩbɩnɩʊ tɛ tɛtʊ walʊ wɩlɩʊ ɛzima Latɛŋ mɩza sakɩyɛ sakɩyɛ kɛ pɩkpaʊ na kpaɖʊ naatozo ŋgʊ pʊcɔ palʊlʊʊ Yeesu Chrɩtʊ yɔ. kɩ-kɛ Romanɩ Empɩrɩ kʊnʊŋ sɔsɔʊ. kɩwalɩ sakɩyɛ kɛ Erɔpʊ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ hɔlʊʊ taa nɛ Afrika nɛ hayi kɩŋ nɛ Azii cɩkpelʊʊ taa nɛ Danubɩ ageetaa taa. Empɩrɩ tɛɛ lɛ Latɛŋ kɛ waɖɛ kʊnʊŋ kɩ-kɛ Romanɩ komina tʊmɩyɛ kʊnʊŋ nɛ sɔɔjɛtʊ kʊnʊŋ nɛRomanɩ ajɛyɛ sakɩyɛ tɛ kʊnʊŋ kɩnɛ Krɛsɩ kʊnʊŋ nɛ ageetaa taa kʊnʊmɩŋ.