Aller au contenu

Nayiiroobii

Pɩlɩɩna Wikipediya

Nayiiroobii kɛna Keniya ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔʊ nɛ ndʊ kɩlɩna ɖɔɖɔ walanzɩ ɛjaɖɛnɖɩ ɖɩ-taa. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-haɖɛ kiŋ nɛ piposina ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Ekuwatɛɛɖɩ yɔ nɛ kilomɛtanaa ɛzɩ 150 yɔ. Pɩnaɣ 2009 pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, pana ɛyaa 3 138 295. Nayiiroobii tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa maɣna ɛkɩtaarɩnaa 69 600 yaa kilomɛtanaa 696.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ pʊʊ nakʊyʊ yɔɔ nɛ kɩ-kuyɩmɩŋ taa wɛ mɛtanaa 1600 nɛ 1850 pɛ-hɛkʊ taa. Pʊʊ ŋgʊ kɩ-walanzɩ landammm taa makɩɣna kilomɛtanaa 150. Peeɖe pɩɩwɛɛ se soŋgaɣ ɛwɛɛna se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Afrika hɔɔlʊʊ ŋgʊ wɩsɩ ñakɩ yɔ, ɛlɛ nɩkaɣ yebina kɛwɛɛ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ peeɖe pʊŋ yeke wɛna. Ɖomaɣ fenaɣmɩsɩkʊm fenaɣ taa kɛ tɛŋ nɩɣ, pɩtasɩna mɩnzɛma fenaɣ nɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa ɖɔɖɔ tɛŋ tasɩɣ nɩʊ pɩnaɣ taa.

Kʊnʊmɩŋ weyi pawɩlɩɣ sukulinaa taa nɛ yɔɔdɩɣ komina tʊma taa yɔ, ɩnʊ lɛ Swahiliaŋgilisi; puwayɩ lɛ weyi ɛyaa kɩlɩɣ yɔɔdɩɣ yɔ ɩnʊ lɛ kikuyu nɛ luwo. Piyele efebiya nɛ pɛlaa kpem lɛ, sɛŋgɩ kɛ pakɩlɩɣ yɔɔdʊʊ. Payaɣ Nayiiroobii komina yɔɔ cɔnayʊ kɩfalʊ se Evans Kidero. Ɛzɩ ajɛya lɛɛna taa tɛtʊ sʊzɔtʊ lɛɛtʊ yɔ, Nayiiroobii tɛtʊ nɛ Denver (Etaazunii) ñɩndʊ paɖʊ nɔɔ nɛ palakɩ tʊma kʊɖʊma.