Aller au contenu

Saŋayɩŋ fenaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Saŋayɩŋ fenaɣfenaɣ hiu nɛ naalɛ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Kamɩŋ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Kɔlaɣ fenaɣ wayɩ.

Saŋayɩŋ tʋbʋʋ se ɛvalʋ weyi ɛtɛma ɛ-tɛ pɩnzɩ naadozo lʋbʋ yɔ ɛ-tɛ sɔnzɩ.

Fenaɣ ŋga ka-taa kɛ kabɩyɛ mba yeki papaɣ kamɩŋ pɩkɩlɩ ɛzɩ Kamɩŋ fenaɣ maɣmaɣ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩʋ lɔŋ lɛ, tɔɔnasɩ tɩŋa tatɩɩpɩta pɩkɩla nɛ mɩla.