Suwahilii kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Suwahilii kʊnʊmɩŋ kɛ Afrika Wɩsɩ ɖʊɖʊyɛ ɛyaa mba ɖɩyaɣ se Pantʊ waa yɔ tɛ kʊnʊmɩŋ. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩwɛna wɛtʊ kʊyʊmtʊ nɛ tɔmpe taa nɩɣʊ kʊyʊmʊ mbʊ piyeki nɛ kɩnɩyaa nɩɣ ɖama tɔm ndɩ ndɩ kʊnʊmɩŋ ɛnʊ ɛ-tɛ agbeela taa yɔ. Mbʊ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ se kʊnʊmɩŋ ɛnʊ ɛ-tɛ ɖama tɛ nɩɣ wɛ kʊyʊmʊm kɛ kʊnʊmɩŋ ɖɔɔ sakɩyɛ.

Kʊnʊmɩŋ ɛnɩ ɛ-ta lɛ, ŋgʊ pakɩlɩ labɩnaʊ nɛ tʊmɩyɛ yɔ nɛ kɩ-kɩlɩ tɔyʊʊ yɔ ŋgʊ lɛ, Kisiwahilii. Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩ yɔɔdʊʊ Afrika kedeŋga yɔɔ. Kisiwahiliii kʊnʊŋ kɛ ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ Afrika Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa egeetiye kɩ-walɩyɛ naɖɩ taa. Kɩ-kɛ ɛjaɖɛ tɛ kʊnʊŋ ajɛyɛ a-nɛ a-ta Keniya nɛ Uganda nɛ kɩ-kɛ Tanzaani ɛjaɖɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ.

Malɩŋ ɛsɔ sɛyɛ ŋgbɛyɛ taa mba mba pɛkɛ tadɩyɛ laɖa kedeŋga kpɛŋga yɔ yɔ yɛlɩɩna Suwahilii kʊnʊŋ nɛ kedeŋga taa kɩŋ, kpaɣ tadɩyɛ lona tɩŋga payi yɔ Yoma lona taa payi ɖenɖe kɩ-pɩsa ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ yɔ. Kpaɖɩŋ sakɩyɛ alɩwaatʊ taa lɛ, kɩ-pɩsɩ ndɩ ndɩ pɩlɩna ajɛyɛ tɛ wɛʊ taa nɛ Keniya nɛ Tanzaani ajɛya ndɩ ndɩ wena lɩm cɔɔ nɛ pɩta yɔ. Kpaɣ kpaɖʊ 14 nɛ kpaɖʊ 17 hɛkʊ taa lɛ, Suwahilii yɔɔdɔɔsɩ sakɩyɛ kpaɣ Pɔrtɩgɛ kʊnʊŋ tɔmpe. Kʊnʊmɩŋ sakɩyɛ ʊnʊ yɔ fɛyi kedeŋga ɖoŋ ɛzɩ lʊlʊʊ taa kʊnʊmɩŋ yɔ ɛlɛ, palakɩnɛ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ɛzɩ ɖama hɛkʊ taa kʊnʊmɩŋ yɔ.

Kpaɖʊ 19 alɩwaatʊ taa kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-tɛ labɩnaʊ wala pʊsʊ kedeŋga nɛ ka-taa kɩŋ yɔ. Kpaɣ Uganda nɛ Ruwanda nɛ Purundi nɛ sɔnɔ Koŋgo ɛjaɖɛ nɛ Afrika hɛkʊ taa ɛjaɖɛ. Ɛsɔ tɔm yɛlɩnɩyaa lakɩna-kʊ tʊmɩyɛ Ɛsɔ tɔm susu nɔmɔʊ taa. Suwahilii kʊnʊŋ wɛna masɩ nɛ matʊ ɖooo kpaɖɩŋ sakɩyɛ. Kiɖe tɛ lɛ, Arabɩ masɩ nɛ, ɖooo kpaɖʊ 19 alɩwaatʊ tɛmtʊ taa lɛ, Latɛŋ masɩ.