Aller au contenu

Suwahilii kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Idioma suajili
Suwahilii

Suwahilii kʊnʊmɩŋ kɛ Afrika Wɩsɩ ɖʊɖʊyɛ ɛyaa mba ɖɩyaɣ se Pantʊ waa yɔ tɛ kʊnʊmɩŋ. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩwɛna wɛtʊ kʊyʊmtʊ nɛ tɔmpe taa nɩɣʊ kʊyʊmʊ mbʊ piyeki nɛ kɩnɩyaa nɩɣ ɖama tɔm ndɩ ndɩ kʊnʊmɩŋ ɛnʊ ɛ-tɛ agbeela taa yɔ. Mbʊ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ se kʊnʊmɩŋ ɛnʊ ɛ-tɛ ɖama tɛ nɩɣ wɛ kʊyʊmʊm kɛ kʊnʊmɩŋ ɖɔɔ sakɩyɛ.

Kiswahili teaching

Kʊnʊmɩŋ ɛnɩ ɛ-ta lɛ, ŋgʊ pakɩlɩ labɩnaʊ nɛ tʊmɩyɛ yɔ nɛ kɩ-kɩlɩ tɔyʊʊ yɔ ŋgʊ lɛ, kiSiwahilii. Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩ yɔɔdʊʊ Afrika kedeŋga yɔɔ. kiSiwahilii kʊnʊŋ kɛ ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ Afrika Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa egeetiye kɩ-walɩyɛ naɖɩ taa. Kɩ-kɛ ɛjaɖɛ tɛ kʊnʊŋ ajɛyɛ a-nɛ a-ta Keniya nɛ Ugandaa nɛ kɩ-kɛ Tanzani ɛjaɖɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ.

Malɩŋ ɛsɔ sɛyɛ ŋgbɛyɛ taa mba mba pɛkɛ tadɩyɛ laɖa kedeŋga kpɛŋga yɔ yɔ yɛlɩɩna Suwahilii kʊnʊŋ nɛ kedeŋga taa kɩŋ, kpaɣ tadɩyɛ lona tɩŋga payi yɔ Yoma lona taa payi ɖenɖe kɩ-pɩsa ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ yɔ. Kpaɖɩŋ sakɩyɛ alɩwaatʊ taa lɛ, kɩ-pɩsɩ ndɩ ndɩ pɩlɩna ajɛyɛ tɛ wɛʊ taa nɛ Keniya nɛ Tanzaani ajɛya ndɩ ndɩ wena lɩm cɔɔ nɛ pɩta yɔ. Kpaɣ kpaɖʊ 14 nɛ kpaɖʊ 17 hɛkʊ taa lɛ, Suwahilii yɔɔdɔɔsɩ sakɩyɛ kpaɣ Pɔrɩtɩgɛɛ kʊnʊŋ tɔmpe. Kʊnʊmɩŋ sakɩyɛ ʊnʊ yɔ fɛyi kedeŋga ɖoŋ ɛzɩ lʊlʊʊ taa kʊnʊmɩŋ yɔ ɛlɛ, palakɩnɛ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ɛzɩ ɖama hɛkʊ taa kʊnʊmɩŋ yɔ.

Mfumo mmeng'enyo

Kpaɖʊ 19 alɩwaatʊ taa kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-tɛ labɩnaʊ wala pʊsʊ kedeŋga nɛ ka-taa kɩŋ yɔ. Kpaɣ Uganda nɛ RuwandaaPurundi nɛ sɔnɔ Kɔŋgo Kinsasa ɛjaɖɛ nɛ Santrafriki. Ɛsɔ tɔm yɛlɩnɩyaa lakɩna-kʊ tʊmɩyɛ Ɛsɔ tɔm susu nɔmɔʊ taa. Suwahilii kʊnʊŋ wɛna masɩ nɛ matʊ ɖooo kpaɖɩŋ sakɩyɛ. Kiɖe tɛ lɛ, Arabɩ masɩ nɛ, ɖooo kpaɖʊ 19 alɩwaatʊ tɛmtʊ taa lɛ, Latɛŋ masɩ.