Ɖomaɣ fenaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɖomaɣ fenaɣfenaɣ naanza ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Lakɩŋ fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Agoza fenaɣ wayɩ.

Ɛlɛ, paatasɩɣ ɖuu fenaɣ ŋga ka-taa, pakpaŋɩɣ kɩkpaŋɩɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛtasɩɣ nɩʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.