Yangzi Jiang pɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Yunnan Terraces

</nowiki>

Yangzi Jiang (Sinuwa kɛlɛʊ taa lɛ: 扬子江, sɔnzɩ tɛ Sinuwa tɛ lɛ: 揚子江) kɛ pɔɔ ŋga kakɩlɩɣ ɖaɣlʊʊ Aazii kedeŋga taa yɔ. Ka-ɖalakɩŋ maɣna ɛzɩ kilomɛta waa 6.380. Fransɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, payaɣ pɔɔ ŋga se tɔlɩm kɩkpɛdɩm pɔɔ yaa Yaŋ-cɛ-Kɩyaŋ yaa Yaŋ-cɛ.

Pɔɔ hoɖe ɛzɩ 30 000 m3/s, kɛ ɖalakɩŋ kɩkɩlɩm taa lɩm pɔɔ natozo ŋga ɛjaɖɛ taa pɔɔsɩ kɩɖalasɩ taa AmazoniiNiili pɔɔsɩ wayi. Kalɩna Tɩbɛtɩ nɛ mɛta waa 6621 kɛ Taŋkuula pʊŋ sɔsɔŋ taa ɛjaɖɛ ɛsɩndaa ɖɔmpɛ tɛ nɛ tɛtʊ ndʊ ɖɔmpɛ tiba tɩ-yɔ yɔ.

Yangtse Pɔɔ

</nowiki>

Kɛdɛzʊʊ kilomɛta waa 6380 pʊcɔ kɛkpɛndɩ Siini wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa teŋgʊʊ taa, Saŋkayi nɛ hayi kɩŋ Siini tɛtʊ sɔsɔtʊ. Kɛtɛzʊʊ na kinghai kewiyaɣ tɛtʊ taa nɛ Yunnan nɛ Sichuan nɛ Hubei nɛ Jiangxi nɛ Anhui nɛ Jiangsu nɛ kɛtɛzʊʊ ɖɔɖɔ Chongqing nɛ Nankin nɛ Caŋhayi agbeela sɔsɔna tɛtʊ.

Carte du Yangtze Pɔɔ

</nowiki>

Kɛ-tɛ kpeem taa lɛ, kamʊʊ pɔɔsɩ kɩkpɛdasɩ mɩnɩŋ lʊbɛ tɛ lɩm nɛ pɩpɩsɩ lɩm kajataɣ kpɛlɛkʊʊ fɛʊʊ kilomɛta waa miiliyɔɔ waa 1,8 kpɛɛ ko. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, kɛwɛna se kapɩyʊʊ lɩm megbaŋ kudoku Siini teŋguu taa nɛ pɩkɔŋna mʊʊzʊŋ sakɩyɛ pɔɔ nɔɔ yɔ.