Caŋgayɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Shanghai Siinii tɛlɛŋa taa

Caŋgayɩ kɛna Siini ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ tɩ-hɛkʊ taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ. Payaʊ se caŋgayɩ yɔ, kabɩyɛ kʊnʊŋ taa lɛ, pʊtɔbʊʊ se « teŋu yɔɔ ». Pɩnaɣ 2012 taa paakalɩ ɛyaa lɛ, pɛkpɛnda ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔnaa 18 500 000 nɛ tɩ-walanzɩ landammm taa wɛ ɛkɩtaarɩnaa 634 000 yaa kilomɛtanaa 6 340.

Shanghai

Caŋgayɩ wɛ lɩm pɔɔ nakayɩ cɔlɔ nɛ payaɣ-kɛ se Yaŋgɩ Jiyaŋgɩ nɛ pɔɔ ŋga ka-lɩm pɩyʊʊ siini teŋu ŋgʊ kɩwɛna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ yɔ kɩ-taa. Payaɣ Caŋgayɩ maalika yɔɔ cɔnɩyʊ kɩfalʊ se Yang Xiong nɛ ɛ-takayaɣ taa mayʊ kɔyɔ Han Zheng.

Nanjing Habɩyɛ, Shanghai

Ɖooo pɩnzɩ mɩnɩŋ 19 nɛ 20 taa lɛ, Caŋgayɩ tɛtʊ tʊnɛ, ndʊ kaakɛŋna Azii Pasiifiki taa ɖenɖe tɔsʊʊ nɛ ɛsɩndaa wobu kaakɩlɩ wɛʊ yɔ. Pɩkɔma pɩtalɩ alɩwaatʊ ndʊ akɔma nabɛyɩ kɔma nɛ pawadɩ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, tɔsʊʊ ŋgʊ kɩpaɣzɩ pasʊ. Pɩnzɩ 1920 nɛ 1930 taa lɛ, tɛtʊ ndʊ tɩ-taa kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɛ ɛsakuliye kaakɩla wɛʊ camɩyɛ.

Yuyuan Gardens, Shanghai