Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Cartes
(Ajout liens, nettoyage)
(Cartes)
[[File:Anglospeak(800px)2.png|thumb|Ɖenɖe pɔyɔɔdʋʋ Englɩsɩɩ kʋnʋŋ]]
 
Englɩsɩɩ tɔm kɛ Ɛndɩ-Erɔpʊ Caamaniki kʊnʊŋ. Kɩtɛ lɛ Angleterre, kʊñɔ lila kɛ Erɔpʊ nɛ hayɩ kɩŋ kʊnʊmɩŋ taa, tɛtʊ ŋdʊ tɩtɛ Angles nɛ Saxons nɛ Frisons. Fransɩɩ tʊ nɛ Normand tʊ yebi na se Englisɩɩ tɔm yɔɔkʊʊ nɛ tɩ-tʊzʊʊ ɛwɛɛ camɩyɛ. Roma taa kʊnʊmɩŋ wɩzii Englisɩɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, [[Latɛŋ kʊnʊŋ|Latɛŋ]] masɩ nɛ [[Arabɩɩ kʊnʊŋ|Arabɩɩ]] masɩ palakina tʊmɩyɛ.
 
Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ [[Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ (Royaume-Uni)|Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ (Royaume-Uni)]] ɛjaɖɛ taa nɛ Irlandɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ajɛyɛ sakɩyɛ wena lɩm cɔyɛ nɛ pɩta yɔ a-daa ɛzɩ Man lɩm taa ɛjaɖɛ nɛ Anglo-Nɔrɩmandɩɩ lɩm taa ɛjaɖɛ yɔ. Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ mba palʊlɩ-wɛ ɛjaɖɛ ndɩ ɖɩtaa yɔ pɔyɔɔdʊʊ. Nɛ ɖɩcɔŋna yɔ ɖɩnaɣ se kɩ-kɛ kʊnʊmɩŋ sɔsɔŋ taa kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ ajɛyɛ naayɛ taa, ɛzɩ doo canaʊ yoma kpaʊ alʊwaatʊ taa ajɛyɛ wena Britaanikɩɩ mba kaa-ɖʊ ayɔ nesɩ yɔ, a-daa kɔyɔ [[Etaazuunii (États-Unis)|Etaazuunii]] nɛ [[Kanadaa (Canada)|Kanadaa]] nɛ [[Ositraalii (Australie)|Ositraalii]] nɛ [[Seelandɩ-Kɩfalʊʊ (Nouvelle-Zélande)|Seelandɩ-Kɩfalʊʊ (Nouvelle-Zélande)]], pɛkpɛndʊʊ yɛ lɛ payaa-yɛ se anglo-saxon ɛjaɖɛ, ɛlɛ padalɩzɩ hɩɖɛ ndɩ ɖɩ-tɔbʊʊ nɩʊ kaʊ.
 
[[File:Langues officielles en Afrique.png|thumb|Langues officielles en Afrique]]
 
Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ yaa kɩlɛɛzɩɣ taa kʊnʊŋ kɛ ajɛyɛ sakɩyɛ taa pɩlɩna canaʊ Britaanikɩɩ ɛjaɖɛ yɔ paa ajɛyɛ ana ada anglo-saxon taa ñɩma ɛfɛyɩ kɔyɔ, ana yɔɔ [[Keniya (Keniya)|Keniya]] nɛ [[Naajeeriya (Nigeria)|Naajeeriya]] nɛ Hɔŋkɔŋ nɛ [[Ɛɛndɩ|Ɛɛndɩ]] nɛ [[Pakisitaanɩ (Pakistan)|Pakisɩtanɩɩ]]. Ajɛyɛ sakɩyɛ wena Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ yɔ agbɛnda ɖama kɛ Commonwealth taa, pa yee lɛɛna taa pɩtɛkɛ kɩyeke kɩkɛna kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɔyɔ. Kɩkɛ ɖɔɖɔ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ nɛɛlɛ nɛ naaŋza weyi ɛkɛ kʊnʊmɩŋ sɔsɔŋ kɛ [[Eerɔpʋ tɛtʋ tɔm|Eerɔpʊ]] ajɛyɛ kɩgbɛndʊʊ nɔɔ kʊɖʊmaɣ taa.
 
[[File:English as a foreign and second language in the EU and Turkey, 2005.jpg|thumb|English as a foreign and second language in the EU and Turkey, 2005]]
 
Kedeŋga kpeekpe taa kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlɩ yɔɔdʊʊ yɔ ɛtaa lɛ Englɩsɩɩ kɛ naadozo ŋgʊ yee ɖɩkpaɣ mba palʊlɩwɛ nɛ pɔyɔɔdʊʊ kʊ yɔ, Siinɩɩ kɛnɛ kajalaɣ ŋgʊ nɛ [[Ɛsɩpaañɔlɩ kʊnʊŋ|Ɛsɩpaañɔlɩ]] kɛ naalɛ ŋgʊ. Pamaɣzɩ se nɔnɔ taa kɩkɛ ajɛyɛ tɩŋga kʊnʊŋ mbʊ lɛ papaazɩɣ kʊ wɩlɩʊʊ ɛjaɖɛ kpeekpe taa ɛzɩ kʊnʊŋ kɩfalʊʊ. Kɩ-kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩ kʊ labɩnaʊ tʊmɩyɛ Ɛntɛrɩnɛtɩɩ yɔɔ yɔ. Englisɩɩ kɛ kʊnʊŋ siŋ kɛ kʊnʊmɩŋ sɔsɔŋ loɖo taa nɛ tʊmɩyɛ taa kʊnʊmɩŋ sɔsɔŋ naalɛ kɩ-nɛ [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|Fransɩɩ]] kɛ kedeŋga kpeekpe ajɛyɛ kɩgbɛndʊ nɔɔ kʊɖʊmaɣ tʊmɩyɛ taa.
3 916

modifications