Aller au contenu

Kpalɩma

Pɩlɩɩna Wikipediya
TG-Kpalime
Kpalime

Kpalɩma kɛ Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ. Wayɩ nɛ wayɩ kɩkalʊʊ ŋgʊ pakalaa yɔ pana ɛyaa ɛzɩ 101 088 yɔ. Kpalɩma kɛna Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ naanza ñɩndʊ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ, pʊtɔbʊʊ se kacalaɣ ndʊ lɛ Loma, pɩwayɩ lɛ SɔgɔɖɛyɩKayaɣ. Peeɖe tɩŋ wɛɛ pɩkɩlɩ togo taa hɔɔlɩŋ lɛɛŋ nɛ tɛʊ nɩɣ peeɖe ɖɔɖɔ pɩkɩlɩ ɛzɩ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ yɔ.

Togo taa lɛ peeɖe pakɩlɩɣ hayʊʊ kɔfɩ nɛ kooko. Pɩsa nɛ taabalɩyɛ nɛ tɔsʊʊ pɩɖɛɛna ɛsɩndaa lɛ, tɛtʊ tʊnɛ tɩɖʊ taabalɩyɛ nɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ nɛ nɛ ndʊ yɔ: Presuwiiri (Bresuire) ɖooo pɩnaɣ 1991 nɛ Lɩm hɛkʊ taa tɛtʊndʊ payaɣ-tʊ se Maaree yɔ (Île de Maré) pɩnaɣ 2008. Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdʊʊ peeɖe yɔ, ŋgʊ lɛ ahʊna.

Marchekpalime

Pɔyɔɔdʊʊ ɖɔɖɔ Kotokoli (tem) nɛ kabɩyɛ ɖɔɖɔ. Kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ mba wɛ ɖɔɖɔ peeɖe.

Togo taa tɔsʊʊ tʊma lona hɔɔlɩŋ kpɛnda kagbaanzɩ: Kadasɩ hɔɔlʊʊ (Savanes); Kayaɣ hɔɔʊʊ, Hɛkʊ taa hɔɔlʊʊ (Centrale), Piyisi yɔɔ hɔɔlʊʊ (Plateaux) nɛ Teŋgu nɔɔ hɔɔlʊʊ.

Tɛtʊ tʊnɛ hadɛ kiŋ lɛ tɩsɩ kamaɣ nɛ loma nɛ hayʊ kɩŋ lɛ Sɔkɔɖɛyɩ, piyele wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Peenɛɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, Kana ɛjaɖɛ.