Aller au contenu

Hindi kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Hindi Mahastotra

Hindi kʊnʊŋ, kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-ta lɛ, हिन्दी hindī, kɩ-kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ-kʊ yɔɔdʊʊ kʊnʊmɩŋ taa yɔ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. Pɩnaɣ 2015 taa lɛ, ɛyaa mɩnɩʊ yɔ lɛ, hɩŋ lʊbɛ yɔɔdʊʊ-kʊ yaa ɛyaa miiliyɔɔ waa mɩnɩŋ lʊbɛ yɔɔdʊʊ Ɛndi kʊnʊŋ ŋgʊ nɔsɩ kpaɖʊ yɔ kpaɖʊ yɔ nɛ pada peeɖe lɛ, ɛyaa mba palʊla nɛ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ patalɩɣ ɛyaa miiliyɔɔ 230 nɛ pʊyɔɔ mbʊ yɔ.

Hindi kʊnʊŋ pɩsa ɖeeɖe nɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pawɩlɩɣ ageeta taa nɛ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ tɩŋga sukuli naa taa yɔ. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩpɩsa ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ ɖɔɖɔ ɛzɩ canaʊ ɛjaɖɛ mancaɣ ñʊɣyɔ nɖɩ ɖɩyaɣ se Britaniiki tɛ kʊnʊŋ, kʊ-kʊ payaɣ se Englɩsɩɩ.

Hindi language classes in chandiagrh

Pɔyɔɔdʊʊ-kʊ keeke Ɛndɩ nɛ hayi kɩŋ nɛ hɛkʊ taa, kɩ-kɛ Ɛndɩ-Erɔpʊ kʊnʊŋ. Kɩlɩna Ɛndo-aryennesk kʊnʊmɩŋ pɩlɩŋga taa ŋga kɛnɛ cejewiye nɖɩ ɖɩkɩlɩ walʊ yɔ. Kɩlɩna Sansɩkrɩtɩ nɛ prakrits waa ndɩ ndɩ yɔ lɛ, pama-kʊ nɛ alfasilabɛɛrɩ devanāgarī tɛ masɩ ŋgʊ pakalɩɣ nɛ pamana paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-ta lɩmɩyɛ yɔ yaa nesɩ kɩbanzɩ yɔ.

Pakisitaanɩ nzʊlɩmɩyɛ taa payaɣna Hindi kʊnʊŋ se Urdu nɛ pama-kʊ nɛ Arabɩɩ masɩ, lɩmɩyɛ yɔ yaa nɩwaŋ yɔ kɩ-tɛ lɛɛzʊ pɛrsanɩ taa yaa paa Pakɩsɩtanɩ taa yaa malɩŋ aŋgba taa Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa. Kɩ-tɛ tɔm pee taa wɛna pɛrsanɩ nɛ arabɩ tɛ tɔm pee.

Ɛndi nɛ Urdu wɛna ɖama tɛ nɩɣʊ camɩyɛ nɩgbaŋgʊ nɛ nɔɣ tɛ nɛ paa mbʊ pɩ-ta, pʊcɔ pɩnaɣ 1947 tɛ tɛyʊʊ lɩɣ lɛ, Ɛndɩ nɛ Pakɩsɩtanɩ hɛɛkʊ taa kɛwɛ kʊnʊŋ kʊyʊmʊ nɛ kɩwɛ kiɖeke nɛ payaɣ-kʊ se Hindusɩtanɩ.