Aller au contenu

Pakisitaanɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pakisitaanɩ
Pakistan

Pakisitaanɩ tɛlɛŋa

Pakisitaanɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Pakisitaanɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: Urduu
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: Islamabad
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Mamnoon Hussain
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 881,913 km²
Samaɣ ñʋʋ: 209,970,000 (2017)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 238.08 km²
Internet nimaɣ: .pk

Pakisitaanɩ kɛna Ɛndɩ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ nɛ malɩŋ ɖɩwɛ malɩŋ ŋgbɛyɛ taa. Ajɛya wena acɔ Pakisitaanɩ nɛ ata yɔ ana lɛ: Iranɩ, Afganistani, Siini, ƐɛndɩArabii teŋgu.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-tikiɖe paɣza pkɩyɛna fenaɣ hiu nɛ naanza pɩnaɣ 1947 nɛ ɖɩnɛ Ɛɛndɩ panɩɣna-ɖama camɩyɛ pɩlɩɩna tɛtʊ ndʊ payaɣ se Kazemiiri yɔ tɩ-tɛyɩtʊ taa. Ɛlɛ ajɛya ana aatɛma you pɩnzɩ naatozo mbilim. Ɖɩnɛ Afganistani paaniɣna-ɖama kamaɣ tɔm taa ɖɔɖɔ. Pakisitaanɩ nɛ EtaazuniSiini ajɛya panɩɣna-ɖama camɩyɛ.

Ɛyaa mba pɛwɛ Pakisitaanɩ yɔ palɩna ƐɛndɩEerɔpʋ ajɛya taa. Pɩkɩlna Ɛndo-Arɩyɛŋwaa nɛ Iranɩ taa ɛyaa. Ɛndo-Arɩyɛŋwaa talɩɣ ɛzɩ 80 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ nɛ lalaa le pamaɣna 20 kɛ mɩʊ yɔɔ.

Peeɖe pakalɩ ɛyaa kɛ pɩnaɣ 2014 lɛ pɛkpɛndɩ miliyɔɔnaa 188; pʊtɔbʊʊ se keteŋga kpeekpe taa lɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɛ looɖo ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa nɛ Ɛndonezi wayi lɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ tɩŋgʊʊna malɩŋ ɖɔʊ taa. Ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se ONU yɔ ɖɩ-taa.

Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ-kʊ sukulinaa taa nɛ komina tʊma taa yɔ ŋgʊ lɛ UrduuEnglɩsɩɩ. Ɛlɛ mba pɔyɔɔdɩɣ-ɩ camɩyɛ yɔ pɛwɛ ɛzɩ hiu kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ. Kʊnʊmɩŋ lɛɛŋ kɔyɔ: Pɛnjabi, Pasitoo, Sɛndi nɛ Serayiki.