Aller au contenu

Sansɩkrɩtɩ kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Grantha Consonants

Sansɩkratɩ kʊnʊŋ kɛ Ɛndɩ-Erɔpʊ kʊnʊŋ ɛndɩ-aryɛnɛ cejewiye taa, ŋgʊ pɔyɔɔdɔɣ Ɛɛndɩ kedeŋga nɛ haɖɛ yɔ. Ɖeeɖe nɛ sɔnɔ yɔ tɩlɩyaa sɔsaa nabɛyɛ ɖɩnaɣ-kʊ yɔɔdʊʊ nɛ pɔsusuu tɔm lɩzɩya ŋgbɛ tʊma nɛ pɔɖɔkʊ ɖama yɔɔdɩnaʊ yaa naʊ Sansɩkrɩtɩ taa.

Sansɩkratɩ kɛ Ɛndɩ nɛ Puda Ɛsɔ tɔm mʊyaa tɛ takayaɣsɩ taa kʊnʊŋ nɛ ɖɔɖɔ tɔm kɩmamatʊ nɛ tɩlɩyɛ tʊmɩyɛ tɛ kʊnʊŋ nɛ pɩlɩna hɩɖɛ ndɩ ɖɩyɔɔ lɛ, paɖɩna-kʊ labɩnaʊ tʊmɩyɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ Latɛŋ yɔ Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ kedeŋga taa ɛzɩ Ɛsɔ tɔm takayaɣsɩ taa kʊnʊŋ nɛ ɛzakuliye kʊnʊŋ nɛ ɖɔɖɔ ɖama hɛkʊ taa kʊnʊŋ.

Pɩnaɣ 1981 ɛyaa kɩgalʊʊ wɩlʊʊ se kɩnɩyaa kɩɩtalɩ ɛyaa kudokiŋ 6100 nɛ pɩnaɣ 1961 lɛ ɛyaa ñɔtɩna ɛzɩ 194400 mba pa-lakɩnɛ-kʊ nɛ tʊmɩyɛ ɛzɩ kʊnʊŋ naalɛ ŋgʊ. Kɩ-kɛ kewiyaɣ kʊnʊŋ Ɛndɩ ɛjadɛ taa. Sansɩkrɩtɩ tɔmpe cɔlʊʊ wɛna tɔmɩŋ kpiyiyu camɩyɛ.

Sansɩkrɩtɩ lɩna Ɛndɩ Erɔpʊ kʊnʊmɩŋ cejewiye taa, Ɛndɔ-Ɩranɩyɛnɩ pɩlɩŋga taa, Ɛndɩ-Arɩyɛnɛ (indo-aryenne) tɛ pɩtɛ pɩlɩŋga taa. Sansɩkrɩtɩ caɣ siŋ Ɛndɩ nɛ hayi kɩŋ kʊnʊmɩŋ, ɛzɩ ɖɩkpaɣ HindiUrduu nɛ Bengalɩ nɛ Marathii nɛ Kasemɩrɩyɛ nɛ Punabɩ nɛ Nepaalɩ nɛ ɖɔɖɔ Romanɩ (tsigane).

Sansɩkrɩtɩ kɩ-hɩɖɛ keeke kɛlɛ, saṃskṛtam pʊtɔpʊ se camɩyɛ tɛzʊʊ kɛ ɖeɖe ɖeɖe tɔm. Ɖooo pitihiɣ lɛ, payaɣa-kʊ yaa pasɩma-kʊ nɛ matʊ tʊnɛyɔ भाषा (bhāṣā), वाच् (vāc) yaa शब्द (śabda), tɔmʊʊ, kʊnʊŋ, panɩ sansɩkrɩtɩ taŋ ɛzɩ kɩwɛ kiyeke kɛlɛʊ lɛ, tɔmʊʊ tɔbʊʊ kɩndʊʊ ɛzɩ गीर्वाणभाषा (gīrvāṇabhāṣā), Ɛsɔnaa tɛ kʊnʊŋ wɩlɩɣ pɩŋ se kɩ-kɛ Ɛsɔ kɩlaʊ tɛ kʊnʊŋ.

Kpaɖɩŋ sakɩyɛ alɩwaatʊ taa lɛ, Sansɩkrɩtɩ kɛ tɩlɩyɛ kʊnʊŋ ɖɔɖɔ kpagba matʊ kʊnʊŋ nɛ Ɛsɔ kɩlaʊ tɛ kʊnʊŋ nɛ lɔnzɩzɩyɛ kpɛlɛkʊ tɛ kʊnʊŋ. Kɩ-kɛ ɖama hɛkʊ taa wala yɔɔdɔɣ Ɛndɩ nɛ Azii Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kɩŋ kʊnʊŋ ɛlɛ, Pɛrɩsanɩ kʊnʊŋ wɛ kɩɖɔnʊʊ-kʊ alɩwaatʊ ndʊ malɩŋ you laɖa kɔŋ lɛ.