Facebook

Pɩlɩɩna Wikipediya

Payaɣ mbʋ se « Facebook » yɔ, pɩkɛ ɛntɛrɩnɛtɩ hayɩm taa wilaʋ nakʋyʋ. Ɖomaɣ ŋga papɩzɩɣ poɖuu wilaʋ ŋ́gʋ kɩ-taa yɔ, ŋgaa yɔ : kɩlɛmɩŋ nɛ fotonaa nɛ fidewonaa nɛ takayɩsɩ ndɩ ndɩ. Ɛyaa pɩzɩɣ peyekiɣna ɖama tɔm « Facebook » yɔɔ. Ɛyaa pɩzɩɣ ɖɔɖɔ paɖʋ ŋgbɛyɛ yaa pâla tikasɩ ndɩ ndɩ nɛ pâla tʋma naayɛ « Facebook » yɔɔ.

Mbʋ payaɣ se « site web » yɔ, pɩtɛ sɔsaa kpɛndɩ naanza kedeŋa kpeekpe yɔɔ cɩnɛ. Pa-taa payɩ lɛ, mbʋ payaɣ se « Google » yɔ ɛyaa kɩlɩɣ labɩnaʋ tʋmɩyɛ. Pʋ-tɔbʋʋ se « Google » taa ɛyaa kɩlɩɣ sʋʋ.

« Google » wayɩ lɛ, mbʋ payaɣ se « Youtube » yɔ pɩtɩŋ » « Youtube » wayɩ lɛ, « Facebook » tɩŋ nɛ « site web » kʋnɛ kɩ-wayɩ lɛ, « Yahoo » ñatɩŋ. Saŋayɩŋ fenaɣ taa, pɩnaɣ 2015 taa, pɔcɔnaa nɛ pana lɛ, kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɛyaa miiliyarɩ waa 1,59 lakɩ tʋmɩyɛ nɛ « site web » waa sɔsaa naanza ḿba paa evemiye nɖɩ.

Pa-taa lɛ, ɛyaa miiliyarɩ waa 1,04 labɩna tʋmɩyɛ nɛ « Facebook ». Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naaza ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2015 taa, pɔcɔnaa pana lɛ, ɛyaa miiliyarɩ laba tʋmɩyɛ nɛ « Facebook » evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ ».

Ɖooo ɛzɩ « site web » ŋgʋ payaa se « Facebook » yɔ, kɩlɩʋ yɔ, pɩkɛ kajalaɣ kɛlɛ ɛyaa mba palaba-kʋ nɛ tʋmɩyɛ evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ taa yɔ patalʋʋ miiliyarɩ yɔ. Mɩsɩkʋm fenaɣ taa, pɩnaɣ 2017 taa « Facebook » kaɖa kpayɩ se ɛyaa miiliyarɩ waa naalɛ nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ lakli-kʋ nɛ tʋmɩyɛ paa evemiye nɖɩ.

Pɩnaɣ 2004 ñɩŋa taa « Facebook » lɩwa. Harvard sukuli sɔsɔʋ taa kʋñɔwa. Kɩɖa lɩʋ lɛ, sukuli ŋ́gʋ, kɩ-taa sukuli piya ɖeke lakaɣna-kʋ nɛ tʋmɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, pɩha waɖɛ ɖɔɖɔ Amerika sukuli sɔsɔʋ taa sukuli piya se palabɩna-kʋ tʋmɩyɛ. Paba wayɩ « Facebook » pɩsɩ kedeŋa kpeekpe hakuu nɛ paa anɩ ɛhayɩɣna-kʋ. Salaŋ fenaɣ, pɩnaɣ 2006 ñɩŋa taa kɩpɩsa ḿbʋ.