Aller au contenu

YouTube

Pɩlɩɩna Wikipediya
Logo de Youtube

YouTube kɛ mbʋ payaɣ se ɛntɛrɩnɛtɩ yɔ, pɩ-hayɩm tɛ wilaʋ nakʋyʋ. Kɩkɛ « site web » nakʋyʋ. Ɛntɛrɩnɛtɩ hayɩm taa wilaʋ ŋ́gʋ kɩ-taa wɛ fideyonaa ndɩ ndɩ. Ɛyaa mba palakɩ tʋmɩyɛ nɛ YouTube yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa mba pasʋʋ wilaʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, papɩzɩɣ petiyini ɖama pe-fideyonaa ndɩ ndɩ.

Siège de YouTube, San Bruno, California

Papɩzɩɣ ɖɔɖɔ pala ndɔnjɔɔlɩyɛ naɖɩyɛ fideyinaa mba petiyiɣni ɖama yɔ pɔ-yɔɔ. Lɛlaɣ fenaɣ taa, pɩnaɣ 2005 ñɩŋa taa pama YouTube kpou. Ɖajanaa panɛ : Steve Chen nɛ Chad Hurley nɛ Jawed Karim pamana-kʋ. Ɛyaa naadozo panɛ, paakɛ PayPal pɩlɩʋ taa tʋmlaɖaa kɩbɩma nabɛyɛ.

Steve Chen

Aloma fenaɣ taa pɩnaɣ 2006 ñɩŋa taa Google yaba PayPal pɩlɩʋ. Liidiye dollars waa 1,65 miiliyarɩ kɛ Google hɛyaa nɛ kɩtɩɣyɩ PayPal pɩlɩʋ. San Bruno tɛtʋ taa PayPal pɩlɩʋ taa tʋmɩyɛ wɛɛ. San Bruno tɛtʋ kɛ Californie ɛjaɖɛ tɛtʋ natʋyʋ.

Chad Hurley - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2009

Pɩnaɣ 2009 taa pɔcɔnaa nɛ pana lɛ, ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔ waa 350 mbʋ yɔ sʋʋ YouTube pɩlɩʋ taa paa fenaɣ ŋga ka-taa. Aloma fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lutozo ñɩŋʋ (28) wiye, pɩnaɣ 2010 taa, pɔcɔnaa lɛ, ɛyaa mba patamsɩ pa-kpasɩ nɛ YouTube pɩlɩʋ yɔ, patalɩ ɛyaa miiliyarɩ.

Saŋayɩŋ fenaɣ pɩnaɣ 2016 taa pɔcɔnaa lɛ, kpasɩ nzɩ sɩtamsɩnɩ sɩ-tɩ nɛ YouTube pɩlɩʋ yɔ, sɩ-taa payɩ lɛ, PewDiePie kpayaɣ yɔɔ ɛyaa kɩlɩna ɖɔʋ. Salaŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2016 taa, pɔcɔnaa pana lɛ, ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔ waa nɩɩnɩwa (50) yɔ nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ wɛ PewDiePie kpayaɣ yɔɔ. YouTube pɩlɩʋ taa fideyonaa tɩŋa taa payɩ lɛ, Ɖajaa Wiz nɛ Ɖajaa Charlie Puth pɛ-tɛ fideyoo ŋgʋ payaɣ se See You Again (pʋ-tɔbʋʋ se 'Pɩlabɩ tasɩ' kabɩyɛ taa) yɔ ɛyaa kɩlɩɣ cɔnaʋ.

Pɩnaɣ 2015 taa palɩzɩ See You Again tɛ fideyoo nɛ ɛyaa miiliyarɩ waa 2,9 nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ cɔŋna fideyoo ŋ́gʋ. Lɛlaɣ fenaɣ, pɩnaɣ 2017 taa YouTube kaɖa kpayɩ se ɛyaa miiliyarɩ cɔŋna fideyinaa paa evemiye nɖɩ.