Wɛlɛsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Europe location WAL

Wɛlɛsɩ kɛna Kewiyaɣ kikpɛndaɣ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛna Pretaañɩ Sɔsɔʊ tɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖi-hadɛ kiŋ lɛ, Pristɔɔlɩ hɛnga wɛna; wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ ɖɩ-hayʊ kiŋ lɛ Irilandɩ teŋgu ñɛwɛna piyele nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ wɛna.

Snowdon from Llyn Llydaw

Pamaza Wɛlɛsɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 20 779 km2. Ɖooo pɩnaɣ 2011 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 3 063 456 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 147 yɔ. Payaɣ Wɛlɛsɩ kewiyaɣ yɔɔ kandɩyʊ kɩfalʊ se Theresa May nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina ñʊʊdʊ kɩfalʊ payaɣ se Carwyn Jones. Kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-ɩ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ɩnʊ lɛ Kaalʊwaa nɛ Ɛŋglisi.

Harlech Castle with Snowdon

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Kardifi nɛ yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +44 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ. Pakpzʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ kɩɖaʊ kɛdɛɛka nɛ pɛtɛ lɛ, wendu ndʊ petɛʊ yɔ, ndʊ lɛ se Man-caanaa tɛtʊ kɩpɩndʊ. Pɛtɛŋ-tʊ teu lɛ, pocosuu se Wɛlɛsɩ ɛjaɖɛ wɛ paaɖooye.