Theresa May

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ɖoɖoo Theresa May
[[File:|190px]]
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Eastbourne, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 1 wiye, pɩnaɣ 1956
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ .
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ .
Maysignature.gif

Theresa May kɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ tɛ ñʋʋdʋ. Ɛjaɖɛ nɖɩ sɔnɔ taa lɛ, ɖɩyaɣ size Iglisi ɛjaɖɛ. Palʋla-ɩ aloma fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ (1) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1956 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖoɖoo Theresa May ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Brasier egeetiye kɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Eastbourne yɔ tɩ-taa.

Ɖoɖoo Theresa May ɛnɛ, ɛɛkɛ pɛlɛ weyi ɛn̄aŋga ɛ-pɛlɛtʋ taa siŋŋ yɔ. Ɛɛkɛ pɛlʋ lɔŋ tʋ kɛ sukuli taa nɛ ɛ-tabalaa pɛlaa lalaa cɔlɔ. Ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ, ɛn̄aŋga camɩyɛ mbʋ yɔ lɛ, ɛwɩla kpakpaɣ kɛ ɛ-lakasɩ kɩpanzɩ samaɣ hɛkʋ taa. Ɛkɛ halʋ weyi ɛfɛyɩ felendu yɔ. Ɖɩɖɔkɩ size, ɖoɖoo Theresa May kɛ kewiisi kpɛndʋ ɛjaɖɛ taa kewiyaɣ taa tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛkɛ kpɛndɛ lɩmaɣza ɖɔkɩyʋ.

Ɖoɖoo Theresa May

Ɛ-kpɛŋga yaa ɛ-ŋgbɛ tʋmɩyɛ kɛlɛ lɩmaɣza ɖɔkʋʋ yaa nɔkɔyʋʋ mabʋ. Ɖoɖoo ɛnʋ, sɔnɔ mbʋ yɔ lɛ, ɛkɛ kajalaɣ minisi sɔsɔ kɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ ŋga ka-taa. Samaɣ cɔna ɛ-tʋmɩyɛ kɩpanɖɛ labʋ nɛ kɔn̄ɔyɩ nɛ kalɩsɩ minisi waa n̄ʋʋ tʋ. Ɖoɖoo halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛlʋba siŋŋ size paɖɩʋ kaʋ yoŋ ndɩ ndɩ labʋʋ yem yem nɛ hɔŋ yaa malɩfanaa palɩzɩʋʋ yem yem. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛcaɣ yoŋ ajɛɛ taa.

Palɩzaɩ size ɛkɛ ɛjaɖɛ taa peeɖe kɛ paɣtʋ lɩzɩyʋ kɛ Maidenhead tɛ kooka yaa egeetiye taa kɛ pɩnaɣ 1997 n̄ɩŋga taa. Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛzʋ kɩlɛmʋʋ piliŋga yaa n̄azɩyaa piliŋga taa kɛ pɩnaɣ 1999 n̄ɩŋga taa. Kɩlɛmʋʋ piliŋga ŋga payaɣna Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size cabinet fantôme. Peeɖe ɛlakaɣ tʋma ndɩ ndɩ. Sɔsaɣ mba pɔcɔŋgana ɛtʋma ana a-yɔɔ yɔ, pa-taa nabayɛ hɩlaa yɔ : Ɖajaa William Hague, nɛ ɖajaa Iain Duncan Smith, nɛ ɖajaa Michael Howard, nɛ pɩtasɩna ɖajaa David Cameron.

Ɖoɖoo Theresa May MP

Ɖɩtaasɔɔ size caca pɔtɔɔ nɛ palɩzɩ ɖoɖoo ɛnʋ size ɛkɛ, paɣtʋ lɩzɩyʋ. Caca ŋgʋ ɖɔɖɔ pɔtɔ pɩnaɣ 2010 n̄ɩŋga ŋga ka-taa ɖɔɖɔ nɛ palɩzɩ size ɛkɛ Iglisi ɛjaɖɛ tɛtʋ tɛ kewiyaɣ taa takayaɣ taa mayʋ. Halʋ sɔsɔ ɛnɛ, ɛwɛ David Cameron tɛ nɔɔ kpɛndʋ yaa nɔɔ kʋɖʋmaɣ kewiyaɣ taa. Ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩ-ɖɩ lɛ, pɩnaɣ 2015 n̄ɩŋga taa palaba caca ŋgʋ nɛ palɩzɩ.

Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛ-caa payaɣ size Zaidee Mary. Ɛ-caa ɛnʋ ɛkɛ fada yaa Ɛsɔ tɛ layʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Iglisi ɛjaɖɛ taa kɛ krɩstʋ Ɛsɔ sɛtʋ mba kpaŋ yaa ŋgbɛ taa. Ɖoɖoo ɛnɛ ɛlʋba sakɩyɛ siŋŋ size akɔma ɛ-taakɩlɩ sʋʋ Iglisi ɛjaɖɛ taa. Mbʋ yɔ, ɛ-maɣzɩm taa lɛ, pɩ-pɩsɩɣʋna kewiisi kpɛndʋ ɛjaɖɛ nɛ wayɩ. Ɖoɖoo Theresa May kɛ ɖɔɖɔ halaa tɛ minisi. Ɛnʋ lʋkɩna halaa waɖɛ kpeekpe yɔ. Size halaa nɛ abalaa pɛkpɛndɩ pɛkɛ kʋɖʋm nɛ pɛwɛ ɖɔɖɔ kɩmaŋ.