Theresa May

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖoɖoo Theresa May
[[File:
Theresa May (2016)
|190px]]
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Eastbourne, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 1 wiye, pɩnaɣ 1956
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ .
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ .
Theresa May declares resignation (cropped)
Ɖoɖoo Theresa May


Theresa May kɛna Pritaniki ɛjaɖɛ taa kɩpaɣlʊ sɔsɔ nɔɔyʊ. Ɛwɛ paɣtʊ lɩzɩyaa tɛ pɩlɩʊ taa ɖooo agoza fenaɣ kacalaɣ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1997. Palʊla-ɩ aloma fenaɣ kacalaɣ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1956 kɛ Istburni, Pritaniki ɛjaɖɛ taa. Payaɣ ɛ-caa se Hubert Brasier (1917-1981) nɛ e-ɖoo kɔyɔ de Zaidee Mary (1928-1982). Ɛ-ñɩma cɔlɔ lɛ, eɖeke palʊlaa. Ɛ-caa kɛ layʊ sɔsɔ kɛ Aŋgilkani cɔɔcɩ kpaamɩŋ taa Aŋgilitɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa. E-ɖoo kaakɛ weyi ɛma nʊkɔyʊ kpam kɛ kewiyaɣ lɩmaɣzɛ tiŋga payɩ yɔ. Theresa May wɛna pɩnzɩ 25 lɛ, ɛ-ñɩma sɩ: lɔɔɖɩyɛ kɛ ɛ-caa hiuna kɛkpɛdɛsaɣ nɛ pʊtɔcɔ piyele e-ɖoo yɔ, kʊdɔŋ nakʊyʊ ɛsɩbɩnaa. Pɩlabayɩ nɛ e-hola ɛɛtasʊʊ ɖɔm camɩyɛ.

Paawona-ɩ Heytrɔpi sukuli cikpelu taa kɛ Oxford tɛtʊ taa pʊcɔ powokɩna-ɩ halipiya sukuli taa kɛ Juliana sukuli taa. Sukuli kʊnɛ katolika ŋgbɛyɛ tʊlɩna-kʊ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 13 lɛ, ɛsʊ sukuli kɛtɛzʊ taa Hɔltoni. Pawayɩ lɛ, ɛmʊ sukuli kɩtɛzʊ takayaɣ nɛ ɛsʊʊ sukuli piya sɔsa kpɛlɛkʊ sukuli taa kɛ Oxford. Peeɖe ɛpaɣzɩ ɛwɛɛ pɩlɩʊ ŋgʊ kɩ-taa pɛkpɛlɛkʊ tɛtʊ wɛtʊ taa tʊʊzʊʊ yɔ. Peeɖe pɩtɩŋna taabalʊ nɔɔyʊ yɔ, Benazir Bhutto, nɛ ɛnɛ Philip May pɔɖɔŋ ɛgbaadɩyɛ nɛ pɔkɔɔ pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ. Pɛfɛyɩna pʊɣa.

Ɛzɩ e-ɖoo yɔ, Theresa May kɛ weyi ɛma nʊkɔyʊ kpam kɛ kewiyaɣ lɩmaɣzɛ tiŋga payɩ yɔ. Palaba caca se palɩzɩ Pritaniki ɛjaɖɛ taa paɣtʊ lɩzɩyaa lɛ, ɛsɩɩ ɛ-takayaɣ nɛ palɩzɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Paɖa-ɩ lɩzʊ agoza fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1997. Pɩnzɩ 4 wayɩ ɖɔɖɔ, mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 7 pɩnaɣ 2001 patasɩ-ɩ lɩzʊ. Ɛsʊʊ komina taa yɔ, ɛtalɩda. Pɔtɔʊ cacanaa nɛ palɩzʊ-ɩ lɩzʊ mbʊ yɔ mbʊ yɔ: agoza fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 2005, agoza fenaɣ 6 wiye pɩnaɣ 2010, agoza fenaɣ 7 pɩnaɣ 215, mɩsɩkʊm fenaɣ 8 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2017 nɛ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 12 pɩnaɣ 2019.

Ɛkɛ ɖɔɖɔ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ kewiyaɣ ñʊʊtʊ kpaɣ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 2016 pɩsɩɩna hasɩyaɖɛ fenaɣ 24 wiye pɩnaɣ 2019. Pʊtɔbʊʊ se ɛlaba pɩnzɩ 3 nɛ fenasɩ 11. David Cameron alɩwaatʊ tɛmna nɛ palɩzɩ-ɩ se ɛkɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kewiyaɣ ñʊʊtʊ. Theresa May ñɩndʊ tɛma lɛ, Boris Johnson kɛ palɩzaa yɔ. Agoza fenaɣ 12 wiye pɩnaɣ 2010 taa paalɩza-ɩ ɖɔɖɔ se ɛkɛna ministri weyi ɛcɔŋna halʊ nɛ ɛ-waɖɛ pa-kandayʊ yɔɔ yɔ.