Aller au contenu

Kaŋgalaafu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Galaxy S8+ and Pixel XL

Poliŋ taa yɔɔdɩnaʋ n̄ɩɣyʋʋ payaɣ se kaŋgalafu. Poliŋ taa kɩyɔɔdɩnaʋ n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩkɛ tɔm heyuu wonuu wazaɣ ñɩŋgʋ siŋŋ.

Two K6 phone kiosks in Hartley Wintney
TelefonicaTelefono80sCNTE8008-G
1896 telephone

Poliŋ taa yɔɔdɩnaʋ n̄ɩɣyʋʋ yekina nɛ paa ɛyʋ ɛɛtɩ wɛ ɖooo le kɔyɔ, tɔm kiheyitu talɩ pʋtʋ kɛlɛʋ nɛ lɛlʋ nɔɔ. Paa payaŋ yaa ŋya kaŋgalafu taa kɔyɔ, cosiyu calɩɣna cosuu nɛ fransɩɩ kʋnʋŋ taa size "Allô"! Pʋ-tɔbʋʋ kɛlɛ size yɔɔdɩ mewelesiɣ.

Pɔyɔɔdʋʋ nɛ pocosi ɖama nɛ poliŋ kɛlɛʋ yem pɩtɩŋna poliŋ taa yɔɔdɩnaʋ n̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ yɔ kɩ-yɔɔ. Paa ɛyʋ kaatɩ wɛ ɛjaɖɛ tɩnaa yɔɔ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ ɛyɔɔdɩna e-kuubo ɛlɛ ɛjaɖɛ taa pɩtɩŋna kaŋgalafu nimaɣ yɔɔ.

Ɛyʋ ɛtɔsɔɔlɩ yɔɔdʋ nɛ e-kuubo se lɛlaa kanɩɩ pa-taa tɔm kɔyɔ, pʋdʋ pɩzɩɣ ɛma kɩmaʋ tɔm ndʋ ɛcaɣ heyuu e-kuubo yɔ kaŋgalafu taa nɛ eyekina e-kuubo ɛnʋ ɛlɛ tɛ kaŋgalafu taa.

Ɖɩɖɔkɩ camɩyɛ size, pʋcɔ nɛ kaŋgalafu la kʋtʋmɩyɛ camɩyɛ lɛ, pʋpɔzʋʋ siŋŋ size, kɩwɛɛna wondu natʋyʋ ndɩ ndɩ kɩ-taa. Kajalaɣ kɩwɛʋna kɩ-mayaɣ. Nɔɔyʋ tɛ kaŋgalafu mayaɣ nɛ lɛlʋ tɛ ñɩŋga paataŋ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa naalɛ ɛɛpɩzɩɣ pɛkpɛndɩ mayaɣ; paa weyi ɛ-mayaɣ wɛʋ ndɩ nɛ lɛlʋ ñɩŋga. Nabɩlɛ lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛɖʋ ɛ-kaŋgalafu mayaɣ taa liidiye nɛ pʋcɔ pɩya-ɩ waɖɛ nɛ ɛpɩzɩ ɛyaa e-kuubo poliŋ taa. Nabudozo ɖeɖe lɛ, pʋpɔzʋʋ se ɖenɖe ɛyʋ wɛɛ se ɛcaɣ yɔɔdɩnaʋ e-kuubo weyi ɛlɛ ñɛwɛ poliŋ yɔ, lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ mbʋ payaɣ se reezoo (réseau) yɔ.