Tayɩwanɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tayɩwanɩ
.

Tayɩwaanɩ tɛlɛŋa

Tayɩwaanɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Tayɩwaanɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 36,197 km²
Samaɣ ñʋʋ: 23,550,077 (2017)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 650 km²

Tayɩwanɩ kɛna Azii ilemiye nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɖooo lɛ Siini ɛjaɖɛ kpacayaɣna-tʊ kpaɣ pɩnaɣ 1683 nɛ 1895 taa nɛ pʊcɔ nɛ Sapɔŋ paazɩ-ɖɩ yɔɔ cɔnaʊ.

Pɩnaɣ 2012 taa pakalɩ wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 23 550 077 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 644 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa abalaa pɩzɩʊ pakpadayɩ patalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 76 yɔ nɛ halaa ñapɩzɩʊ pɛɖɛɛ; pɩnzɩ ɛzɩ 83 yɔ. Pɩwɛɛ mbʊ lɛ, ɛyaa ɛɛlaazʊʊ kpadɩyʊʊ ɛlɛ paasɩkɩ lɔŋ, pʊtɔbʊʊ se pe-efebiɖe yaa pɛ-pɛlɛtʊ tɔɖɔɔ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋga kpeekpe taa ajɛya wena a-taa halaa ɛɛlʊlʊ pɩya sakɩyɛ yɔ, nɛ peeɖe lɛ halʊ ɛɛlʊlʊʊ pɩɖɛɛ pɩɣa kʊɖʊmaɣ yɔɔ.

Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: Krɩstʊ ŋgbɛyɛ, Puudism ñɩnɖɛ nɛ malɩŋ ŋbgɛyɛ.

Taipei 101 from afar
DabajianMountain

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊʊ lɛ siinʊwaa.