Buudiyism

Pɩlɩɩna Wikipediya
Buddha sɩʋkpelaɣ, Kamakura tɛtʋ taa, Japɔŋ

"Buudiyism" kɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ ŋgbɛyɛ. Siddhartha Gautama wɩlaɣ tɔm ndʋ yɔ, tɩ-yɔɔ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩn̄ɔɔ.

Don Sak Wat Khao Suwan Pradit, Tayilandi

Pɩnaɣ 2005 taa lɛ, ɛyaa miiliyɔɔ waa 250 nɛ powolo 500 kɛwɛna "Buudiyism" ŋgbɛyɛ taa kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Kedeŋa yɔɔ cɩnɛ Krɩstʋ n̄ɩma kɩlɩna ɖɔʋ. Paba wayɩ lɛ, Ɛsɔsɛyaa tɩŋ. Ɛsɔsɛyaa wayɩ lɛ, Ɛɛnduu taa n̄ɩma n̄atɩŋna nɛ paba wayɩ kɛ Buudiyism taa n̄ɩma tɩŋaa. Kedeŋa maɣmaɣ wɛna ɖoŋ weyi yɔ, ɛ-yɔɔ Buudiyism ŋgbɛyɛ taa ɛyaa tisuu. Ɛyʋ n̄ʋʋdaa tɩlɩtʋ nɛ ɛzɩma mbʋ ɛmaɣzɩɣ nɛ ɛcakɩ e-wezuu yɔ nɛ ɛzɩma mbʋ ɛmaɣzɩɣ se palaba kedeŋa nɛ kɛwɛ wɛɖʋʋ ŋgʋ yɔ pʋ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ palɩzɩ Buudiyism ŋgbɛyɛ.

Maitreya Bodhisattva nɛ Moines, Siŋgapɔrɩ ɛjaɖɛ taa

Toovenim ɛyaa sɩma mbʋ se Buudiyism ŋgbɛyɛ taa ɛyaa iitisiɣ ɛsɔ nɔɔyʋ yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, Ɛɛndoonesii ɛjaɖɛ taa peliziɣ ɛsɔ nɔɔyʋ kelizaɣ. Ɛnʋʋ payaɣ se "Buuda". (Siddhartha Gautama). "Theravada" nɛ kɔzɩkɔzɩ "Mahayana" pɔ-sɔnzɩ taa lɛ, Buuda pakpaɣ se ɛkɔ ɛsɔ mpilim. Pɔ-yɔɔ pɩcaɣ pɩwɩlɩ se Buudiyism ŋgbɛyɛ taa n̄ɩma sɩma se ɛsɔ nɔɔyʋ wɛɛ, ɛnʋʋ payaɣ se Buuda.