Taaniibi pɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Taaniibi Pɔɔ

Taaniibi, yɔɔdɔɣ taa lɛ, pɔtɔŋ se da.nyb kɛ lɩm pɔɔ naalɛ ŋga ŋga kakɩlɩɣ ɖalɩɣ Erɔpʊ yɔ Fɔlɩka wayi ŋga kegbeŋ mvilim Ruusii taa yɔ. Pɔɔ ŋga kalɩna Caama ɛjaɖɛ taa lakʊ kɩkpɛdʊʊ alɩwaatʊ ndʊ pɔsɩ naalɛ kpɛndʊʊ ɖama, Brigash nɛ Breg pɛkpɛndʊʊ ɖama Donaueschingen yɔ. Pɩlɩna lone ndɩ ɖɩyɔ nɛ paya pɔɔ ŋga hɩɖɛ se Taaniibi. Pʊyɔɔ lɛ, yee ɖɩkpaɣ se kewiyaɣ paɣtʊ taa lɛ, Taaniibi lɩna Breg kɔyɔ, ɖɩnɛlɛ Brigach wɛ ñɩɩ nɛ kɛkɛ kajalaɣ pɔɔ kɩkpɛndaɣ yuŋ ŋga Taaniibi pɔɔ taa.

Daaniibi Pɔɔ, Ulm tɛtʋ taa

Pamaɣza Taaniibi pɔɔ ɖalakɩŋ lɛ, ɛ-maɣna kilomɛta 2875 kpaɣna Donaueschingen nɛ kilomɛta 3019 kpaɣna ka-ɖɩlɩyɛ. Kekpeŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kɩŋ nɛ kafaɣzʊʊ tɛtʊ sɔsɔtʊ sakɩyɛ Erɔpʊ hɛkʊ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ haɖɛ yɔ taa kɩŋ ana yɔ Fɩyɛɛnɩ nɛ Bratislava nɛ Pudapɛsɩtɩ. Kɛkpɛdʊʊ tenguu kɩkpɛdʊʊ pɩtɩŋna handala fɛʊʊ ŋgʊ kɩtɛyɩ [[Rumaanii] nɛ [[Ukurɛnɩ] yɔ. Wezuu kañaɖaɣ kandɩna Taaniibi handala fɛʊʊ yɔ nɛ kɩwɛ UNESCO ŋgbɛyɛ lʊlʊʊ tɛ ñɩm taa.

Daaniibi Pɔɔ, Bratislava tɛtʋ taa

Taaniibi pɔɔ ŋga kɛkɛ pɩyʊʊ sɔsɔ siŋ nɔmɔŋ wobʊ hɔɔlʊʊ taa pazaɣ kɔyɔ mɛlɛnaa. Paasɩma-kɛ ɖooo canaʊ taa se wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kamaɣ nɛ Romanɩ ajɛyɛ pajaɣ mɔyɔɔ. Pɔɔ ŋga kɛtɛzɩɣ ajɛyɛ hiu CaamaOtirisi nɛ Sɩlɔfakɩ nɛ HɔŋiriiKrowasii nɛ Sɛrɩbɩ nɛ PuligariRuumaniiMɔlɩdaaviiUkurɛnɩ.

Daaniibi Pɔɔ, ɖendɛ payaɣ se "Portail de Fer"

Taaniibi pɔɔ ŋga kɛ-tɛ fɛʊʊ kitibuu wala kɩtalɩ ajɛyɛ nakʊ ItaaliiPɔlɔɔñɩSuwiisiCɛɛkɩ ɛjaɖɛ nɛ Siloovaakii nɛ Pɔsɩnɩ-Hɛrɩzokofɩnɩ nɛ Mɔntɛnɛkro nɛ Masɩtʊwanɩ nɛ Alɩbanɩ.

Danube Vilkovo1

Caama taa lɛ, payaɣ pɔɔ ŋga se Donau, Sɩlɔfakɩ taa lɛ, Dunaj, Hɔŋkuwaa taa lɛ, Duna, Korowatɩ taa lɛ, Danuv, Sɛrɩbɩ nɛ Pulɩkarɩ pa-taa lɛ, Дунав Ruumanɩ taa lɛ, Dunărea,Ruusi nɛ Ukrɛnɩ taa lɛ, Дунай, Ɛnglɩsɩ yaa Fransɩ taa lɛ, Danube, Turiki taa lɛ, Tuna. Hɩla ana a-tɩnɛ payɩ mbʊ yɔ a-lɩna latɛŋ Danubius ndɩ ɖɩkɛwaa ɛsɔ hɩɖɛ yɔ.