Aller au contenu

Krowasii

Pɩlɩɩna Wikipediya

Krowasii kɛna Erɔpɩ nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩ-taa lɛ, samaɣ tɔʊ caca nɛ palɩzɩ kewiyaɣ ñʊʊtʊ. Pʊcɔ nɛ palɩzɩ peeɖe paɣtʊ lɩzɩyaa ɖɔɖɔ lɛ, patɩŋgʊʊna takayɩsɩ ɖʊzʊʊ yɔɔ ɖɔɖɔ. Caca ŋgʊ pɔtɔʊ-kʊ yɔ kɩwɩʊ ɖiu ɖiu nɛ laŋhɛzɩyɛ taa mbʊ pʊyɔɔ yɔ lɛɣzɩʊ kɩfam mbʊ pɩlɩwa yɔ nɛ payaɣ-pʊ se temokrasii yɔ, pɩwɛ peeɖe. Ajɛya wena acɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ata yɔ anaa yɔ: Silovenii, Sɛrɩbii, Pɔsɩnii-Hɛɛɖɩzigoovini nɛ Montenogroo. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Sagɛbi nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖiwɛ Erɔpɩ ajɛya kɩkpɛndʊ taa ɖooo hasɩ yaɖɛ fɩyaɣ kacalaɣ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2013.

Krowasii ɛjaɖɛ taa kʊnʊmɩŋ weyi pɔyɔɔdʊʊ yɔ ɩnʊ lɛ krowati nɛ latɛŋ. Ɛlɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pawɩlɩɣ sukulinaa taa nɛ pɔyɔɔdʊʊ komina tʊma taa yɔ, ŋgʊ lɛ, krowati. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa maɣna 56 594 km2 nɛ ɖenɖe lɩm wɛɛ yɔ ɖɩnɛ ñatalɩɣ ɛzɩ 31 067 km2 yɔ.

Krowasii ɛjaɖɛ mʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛtʊ mɩsɩkʊm fenaɣ 25 pɩnaɣ 1991 ŋga taa ɛlɛ kɔlaɣ fenaɣ 15 pɩnaɣ 1992 ŋga taa kɛ keteŋga kpeekpe ɖɔkʊʊ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩmʊʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ. Pakala ɛyaa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lwayɩ nɛ wayɩ kʊnɛ lɛ, pana ɛyaa ɛzɩ 4 225 316. Liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ nɖɩ payaɣ se Kuna. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɔyɔ ɛmaɣ +385 nɛ pʊcɔ ɛma weyi ɛcaɣ yaʊ yɔ ɛ-tɛ kaŋgalafʊ mayaɣ. Payaɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊtʊ kɩfalʊ se Kolinda Grabar-Kitarović nɛ kewiyaɣ ñɩnʊ lɛ Andrej Plenković.