Cɛɛkɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
LocationCzechRepublic

Cɛɛkɩ kɛnɛ Eerɔpʊ nɛ hɛkʊ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ teŋgu nakʊyʊ wɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩcɔlɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ, samaɣ tɔʊ caca nɛ palɩzɩ kewiyaɣ ñʊʊtʊ. Pʊcɔ nɛ palɩzɩ peeɖe paɣtʊ lɩzɩyaa ɖɔɖɔ lɛ, patɩŋgʊʊna takayɩsɩ ɖʊzʊʊ yɔɔ ɖɔɖɔ. Caca ŋgʊ pɔtɔʊ-kʊ yɔ kɩwɩʊ ɖiu ɖiu nɛ laŋhɛzɩyɛ taa mbʊ pʊyɔɔ yɔ lɛɣzɩʊ kɩfam mbʊ pɩlɩwa yɔ nɛ payaɣ-pʊ se Temokraasii yɔ, pɩwɛ peeɖe.

Flag of the Czech Republic

Ɖi-walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 78 870 km2 yɔ nɛ pɩnaɣ 2017 taa pakala ɛyaa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ, pɛkpɛnda 10 578 820. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖi-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ hayʊ kiŋ lɛ, ɛjaɖɛ nɖi payaɣ-ɖɩ se Pɔlɔɔñɩ yɔ nɖɩ wɛna, piyele nɛ Caama ñɛwɛna ɖi-hayʊ kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖi-hadɛ kiŋ lɛ, Otirisi ɛjaɖɛ nɛ Siloovakii ɛjaɖɛ wɛna ɖɩ-hadɛkiŋ kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa ageeta sɔsɔna wena awɛ ɖɩ-taa yɔ, ataa kɔyɔ: Powɛmɩ, Moɖaavi nɛ Silezi hɔɔlʊʊ nakʊyʊ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖooo lɛ ɖɩɩkɛ ɛjaɖɛ nɖi payaɣ-ɖi se Cekɔsiloovaki yɔ ɖɩ-taa egeeiye naɖɩyɛ pʊcɔnɛ pɩnaɣ 1969 lɛ pacɩɩ-ɖi nɛ ɖɩpɩsɩ ɛjaɖɛ keem.

Coat of arms of the Czech Republic

Cɛɛkɩ mʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ kɔlaɣ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1993. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ OTAN ŋgbɛyɛ taa ɖooo lakɩŋ fenaɣ hiu nɛ naalɛ (12) pɩnaɣ 1999 nɛ Eerɔpʊ ɖama nɩnaʊ ŋgbɛyɛ taa ɖooo agoza fenaɣ kɩyakʊ kajalaɣ ñɩŋgʊ wiye pɩnaɣ 2004. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩtɛ kɩɖaʊ kɛdɛɛka wondu kanɖa kɔyɔ se Teevenim Wakɩ nɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ payaɣ se ɖa-caa Miloŝ Zeman nɛ kewiyaɣ ñʊʊdʊ payaɣ se Bohuslav Sobotka. Kʊnʊmɩŋ weyi pɔyɔɔdʊʊ kominanaa tʊma taa nɛ pawɩlɩɣ sukulinaa taa yɔ ɩnʊʊ lɛ cɛɛkɩ nɛ piraagɩ. Pʊcɔ nɛ ɛyʊ yaa lɛlʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa lɛ, pɩwɛɛ se ɛma +420 pʊcɔ nɛ ɛɛma ɛ-tɛ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ.