Aller au contenu

Tɛnɛsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɛnɛsɩ, nabʊyʊ pya-ɩ nɛ ɛ-tɛ Ɛnglɩsɩ hɩɖɛ mbʊ se tennessine, kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 117 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Ts. Ɛ nɛ ʊnʊnsɛpɩtɩyɔm (Uus) palɩ ɖama kɛ IUPAC yatʊ taa, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 117 matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe kɔlaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 2010 kɛlɛ pesida-ɩ nɛ 249Bk(48Ca,3n)294Ts et 249Bk(48Ca,4n)293Ts kɛ pɩdaa pee yɔɔ ñɩnɩɣ sukuli kɩkpɛndʊʊ (ОИЯИ ou JINR) taa Doubna, Ruusi ɛjaɖɛ taa.

IUPAC tisi ɛ-hɩɖɛ yɔɔ saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2015 nɛ paha-ɩ kamɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2016 ɛ-Ɛnglɩsɩ hɩɖɛ kpaagbaa nɖɛ pɩlɩna Tennessee, pɩkɛ ɛjaɖɛ tɛtʊ hɩɖɛ, ɖenɖe Oak Ridge takʊʊ nɛ wiluu tʊmɩyɛ wɛɛ yɔ, peeɖe ɖɔɖɔ bɛrɩkɛlɩyɔm weyi eyeba nɛ pala pʊtʊ 117 yɔ wɛɛ.

Ɛ-hɩɖɛ taa wɛ latɛŋ tɔm lila naatozo kʊyʊm-kʊyʊm-lʊbɛ nɛ pʊyɔɔ kadɩnaɣ ɩyɔm ɖɔɖɔ ɛzɩ payaʊ pʊtʊnaa lalaa yɔ. IUPAC ñɩɣ niye pʊtʊ 117 natʊ tɔm yɔɔ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2015. Pɩkɔma mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 2016 lɛ, IUPAC hɔɔlʊʊ lɛɛkʊ yɔɔdɩ se ɛ-hɩɖɛ (Ɛnglɩsɩ kʊnʊŋ taa) ɛkɛ se tennessine, nɛ ɛ-yʊsaɣ mayaɣ kɛ Ts. Kɛlɛ ɖama nɩnaʊ nabʊyʊ paɣzɩ pɩkɔɔ pɩsɩna kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 2016. IUPAC kpaɣ hɩɖɛ nɖɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 28 pɩnaɣ 2016.

Mbʊ pʊtʊ ɛnʊ paya-ɩ hɩɖɛ nɛ Ɛnglɩsɩ kʊnʊŋ taa yɔ kɔna kaɖɛ piŋ kʊnʊmɩŋ lɛɛŋ taa yatʊ taa, kɔzɩ kɔzɩ anasaayɩ kʊnʊŋ taa, mbʊ pʊyɔɔ yɔ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩtaa tɛzɩɣna ɩyɔm ɛzɩ pʊtʊnaa lalaa hɩla yɔ. Pɩlɩna ɖomaɣ fenaɣ pɩnaɣ 2016 paɣtʊ natʊyʊ yɔɔ lɛ, IUPAC wɩlɩ se keeke taa lɛ pʊtʊnaa mba pɛwɛɛ pɩlʊʊ 17 tɛ hɩla kaapɔza se atɛzɩna –ine.