Aller au contenu

Tɛkɩzasɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɛkɩzasɩ kɛna Etaazunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpaɩ. Etaazunii tɔbʊʊ nɛ kabɩyɛ taa se ajɛya kɩkpɛndʊʊ. Tɛkɩzasɩ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Ostɩŋ nɛ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ ndʊ lɛ Houston.

Tɛkɩzasɩ wɛna Etaazunii nɛ hadɛ kiŋ nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna naalɛ ñɩnɖɛ walanzɩ taa (696 241 km2); kacalaɣ ñɩnɖɛ yɔ Alaskaa nɛ nɖɩ ɖɔɖɔ yɔ naalɛ nɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa Etaazunii taa nɛ kacalaɣ nɖɛ yɔ Kalɩfɔrnii.

Pamaza Tɛkɩzasɩ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 696 241 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 678 907 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 17 333 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 2,49 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩkɛŋna 45 ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa kɛ Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ kpeekpe taa.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ 28 ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndʊɣ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 29 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1845. Pɩnaɣ 2017 taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ 28 304 596 yɔ.

Payaɣ Tɛkɩzasɩ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ se Greg Abbott (R) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: John Cornyn (R) nɛ Ted Cruz (R). Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ ɩnʊ lɛ eŋgilisiɛspañɔɔlɩ. Ɛlɛ siŋŋŋ taa lɛ, komina maɣmaɣ tatɩɩ hada nɔɔ camɩyɛ se aŋgilisi kɛŋna kɩ-kʊnʊŋ.