Su

Pɩlɩɩna Wikipediya
Su

Su wɛna keŋ nɛ nangbanzɩ naalɛ. Su wɛ sʊmasɩ tiiye taa nɛ ɛkʊyʊ ɛsɔtaa. Afrika taa ɛlɩnaa. Suŋ hʊndʊ wɛ ntɩ ntɩ. Nɩɩyɛ kɛ kɩkpɛdɩŋ, lɛɛŋ kɛ kʊhʊlʊmɩŋ. Nɩɩyɛ ɖɔɖɔ wɛ takɩŋ takɩŋ yaa mɛɖʊ mɛɖʊ. Su ñʊʊtaa hʊndʊ wɛ kpɛmlɛɛɛ. Su tɔkɩ tɩŋ pe, ñɩtʊ nɛ tɩ-pe, ataanikasɩ, ŋgbam, kayɩmasɩ nɛ ajaɣkoŋgonaa. Ɖɩɣa sʊŋ wɛɛ nɛ awayɩ ñɩŋ ɖɔɖɔ wɛ. Papɩzɩɣ pakpaɣ ɛ-hʊndʊ nɛ pasandɩna pʊyʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ tɩkɛ acana pʊyʊ. Su ɖʊʊ hala kʊɖʊʊ nɛ ɛpabɩ a-yɔɔ nɛ sʊʊsɩ kɔɔvnɛ sɩlɩɩ fenaɣ kʊɖʊmaɣ wayɩ. Su nandʊ wɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ.

Su

Kacalaɣ su weyi pɛlɛɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, ɛɛmala ɖɩɣa camɩyɛ, ɛlɛ ɛɛsɔʊ tɩŋ kpaʊ yɔɔ. Su sɔɔla tɩŋ yɔɔ sʊʊ nɛ ɛtɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se pakpaɣ-ɩ yem yem. Afrika taa kɛ Kresi ñɩma ne Room mba pakpaɣna-ɩ nɛ powona-ɩ padɛ. Powona-ɩ nɛ papazɩ-ɩ pa-sɩɩna laʊ. Papaza-ɩ ɖɔʊ mbʊ lɛ paya-ɩ se “Ɛndɩ Kelimiye”. Alɩwaatʊ ndʊ papaaza-ɩ laʊ lɛ, pɛlɛɛzɩ nɛ papɩsɩna se “Pharaon Kelimiye”. Pʊwayɩ keŋŋŋ lɛ Poritɩgaalɩ kpɩyʊ sayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ kpaɣ-ɩ Afrika taa nɛ ewonayɩ ɛ-tɛ nɛ ɛtʊ-ɩ hɩɖɛ se “su”. Pinzɩ mɩnɩŋ XV taa kɛ papazɩ ɖɔʊ suŋ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa sɩŋŋŋ. Pɩnaɣ 2010 taa kɛ pana se kedeŋa kpeekpe taa lɛ, Fransɩɩ kɩlɩʊ na suŋ ɖɔʊ.

Su pɩɣa