Aller au contenu

Kɩkpɛɛdɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kɩkpɛɛdɩm kɛna tomnaɣ wɛtʊ sɛmɩŋ weyi ɛkɩla piyu yɔ. Pɩkɛna tomnaɣ wɛtʊ ndʊ tɩkɩla yʊ yɔ. Ɛ yʊ ɛɛnaɣ kpayɩ kpayɩ tomnasɩ wɛtʊ ndʊ tipiyi mbʊ yɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ tɩwɛ ɛzɩ cɩkpɛndɩɣ yɔ.

Pʊtɔbʊ kɛlɛ se kɩkpɛɛdɩm koyindu kɛlɛ kʊlʊmʊm nɛ tomnasɩ nzɩ sɩhʊlʊmɩ mbʊ yɔ nzɩ kɛŋna tomnasi sɛmɩŋ taa sɛmɩŋ weyi ɛkɩlɩ tʊ kpayɩ kpayɩ yɔ.

Tuuɖe ajɛya taa lɛ, sɩm ɛlaba kɔyɔ tokonaa kɩkpɛɛda posuu nɛ pɩwɩlɩ se pacaɣ kʊñɔŋ yaa posuu mbʊ se pɩwɩlɩ se pa-taa fɛyɩ leleŋ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ posuu mbʊ se pawɩlɩ se mba tanɩɩ pʊtɔbʊ.

Ɖoo taa fenaɣ ɛfɛyɩ kɔyɔ cɩkpɛndɩɣ wɛɛ nɛ piyu kpiɖi kpiɖi nɛ ɛyʊ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna camɩyɛ yee mɩŋ ɛfɛyɩ kɔyɔ.