Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

template
(Category Added)
(template)
 
Pɩnaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩkɛna [[Fenaɣ (alɩwaatʊ)|fenasɩ]] hiu nɛ naalɛ. Pʊtɔɔbʊʊ se pɩnaɣ taa lɛ, [[Kpɩtaʋ|kpɩtaŋ]] 52 wɛna. Yee pɛtɛyɩ pɩnaɣ hɛkʊ taa kɛ nabʊlɛ taa kɔyɔ fenasɩ looɖo wɛna nɛ yee pɩkɛ nabʊnza taa pɛtɛyaa kɔyɔ panaɣ [[Fenasɩ naadozo hɛkʊ taa|fenasɩ naadozo]]. Pɩnaɣ taa fenasɩ kɔyɔ:
{| class="wikitable"
* [[kɔlaɣ fenaɣ]]
* |[[lɛlaɣkɔlaɣ fenaɣ]]
|31
* [[lakɩŋ fenaɣ]]
|-
* [[ɖomaɣ fenaɣ]]
* |[[agozalɛlaɣ fenaɣ]]
|28/29
* [[Mɩsɩkʋm fenaɣ|mɩsɩkʊm fenaɣ]]
|-
* [[hasɩyaɖɛ fenaɣ]]
* |[[kɩyɛɛnalakɩŋ fenaɣ]]
|31
* [[salaŋ fenaɣ]]
|-
* [[aloma fenaɣ]]
* |[[kamɩŋɖomaɣ fenaɣ]]
|30
* [[saŋayɩŋ fenaɣ]]
|-
* |[[kɔlaɣagoza fenaɣ]]
|31
|-
* |[[alomamɩsɩkʋm fenaɣ]]
|30
|-
* |[[hasɩyaɖɛ fenaɣ]]
|31
|-
|[[kɩyɛɛna fenaɣ]]
|31
|-
* |[[lakɩŋsalaŋ fenaɣ]]
|30
|-
* |[[ɖomaɣaloma fenaɣ]]
|31
|-
* |[[salaŋkamɩŋ fenaɣ]]
|30
|-
* |[[saŋayɩŋ fenaɣ]]
|31
|}
 
Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.
[[Category:Kabɩyɛ takayɩhatʋ]]
13

modifications