Aller au contenu

Kpɩtaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kpɩtaʋ pɩzʋʋ kɛ onu ŋgʋ kɩkɛ lʋtʋ tʋmɩyɛ wonu yɔ. Kpɩtaʋ ŋgʋ, kɩkɛ pɩsatʋ ndʋ papɩzʋʋ pakpa nɛ palʋʋna paa ɛbɛ yɔ. Papɩzʋʋ pakpa pɩsatʋ ndʋ palʋʋna wondu kususutu.

Wondu kususutu ɛzɩ : tokonaa, nɛ pɩsaŋ, nɛ naataŋgbala, nɛ ɛzɩ cokodonaa, nɛ pantalaŋ ɖɔɖɔ ɛzɩ nakʋma ɖɔɖɔ mbɩ yɔ. Tɛtʋ taa pɩsatʋ kʋlʋlʋtʋ natʋyʋ hɩla kɔ yɔ : kaalɔka tɩŋ, ɛzɩ payaɣʋ size liin yɔ.

Pɩsatʋ ndʋ payaɣ-tʋ size kootɔɣ yɔ tʋtʋ n̄ɛwɛ ɖɔɖɔ. Pɩsatʋ lɛɛtʋ hɩla kɔ yɔ  : niilɔŋ, nɛ poliiyamiidi waa, nɛ pɩtasɩna viskoozi.

Pɩtɩŋgɛ payɛ mbɩ yɔ, pɩsɩʋna siŋŋ wondu kususutu hɔɔlʋʋ taa nɛ tʋma ndɩ nɖɩ lɛɛna labɩnaʋ hɔɔlʋʋ taa.