Kpɩtaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Kpɩtaʋ pɩzʋ pɩkɛ : Wonu ŋgʋ, kɩkɛ lʋtʋ tʋmɩyɛ wonu yɔw. Kpɩtaʋ ŋgʋ, kɩkɛ pɩsatʋ ndʋ papɩzʋʋ pakpa nɛ palʋna paa ɛbɛ yɔ. Papɩzʋʋ pakpa pɩsatʋ ndʋ palʋna wondu kususutu.

Wondu kususutu ɛzɩ : tokonaa yaa pɩsaŋ, yaa ɛzɩ cokodonaa yaa pantalaŋ yaa ɖɔɖɔ ɛzɩ, nataŋgbala yaa nakʋma ɖɔɖɔ mbɩ yɔ. Tɛtʋ taa yaa tɛtʋ tɛɛ pɩsatʋ kʋlʋlʋtʋ natʋyʋ hɩla kɔ yɔ : kaalɔka tɩŋ, ɛzɩ payaɣʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Lin" yɔ.

Pɩsatʋ ndʋ payatʋtʋ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "coton" yɔ tʋtʋ n̄ɛwɛ ɖɔɖɔ. Chanvre pɩsatʋ n̄ɛwɛ ɖɔɖɔ. Kazʋwa pɩsatʋ lɛɛtʋ hɩla kɔ yɔ  : nɩlɔŋ (nylon), amidi waa yaa amidi waa coo (polyamide), nɛ pɩtasɩna kɔɖɩɩɩ (viscose).

Pɩtɩŋgɛ payɛ mbɩ yɔ, pɩsɩʋna siŋŋ kɛ wondu kususutu hɔɔlʋʋ taa nɛ tʋma ndɩ nɖɩ lɛɛna labɩnaʋ hɔɔlʋʋ taa. Kpɩtaʋ nakʋyʋ wɛ ɖɔɖɔ nɛ paya kʋkʋ size "agrès de cirque" kɛ Fransɩ kʋnʋŋ n̄atʋ taa.

Kpɩtaʋ lɛɛkʋ n̄ɛwɛ ɖɔɖɔ nɛ kʋkʋʋ lɛ mba pɛwɛna feziŋ yaa pefezu yɔ paba n̄ɩŋgʋ. Peɖe ɖɩnaɣ num kpɩtaʋ n̄ɩŋgʋ nɛ kpɩtaʋ tɩʋ n̄ɩŋgʋ.