Aller au contenu

Robert Frost

Pɩlɩɩna Wikipediya
Robert Frost NYWTS 4

Palʊla Robert Frost kɛ Sanɩ Fransisko tɛtʊ taa, Kalɩfɔrnii ɛjaɖɛ taa kɛ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 26 wiye pɩnaɣ 1874 nɛ ɛsɩ kɔlaɣ fenaɣ 29 pɩnaɣ 1963 ɛwɛna pɩnzɩ 88 kɛ Pɔstonii tɛtʊ taa. Ɛkɛna amerika taa keɣsi luɖu yaa maɖʊ. Robert Frost caa kɛ payaɣ se William Prescott Frost Junior nɛ ɛkɛ Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa-tʊ kɔyɔ nɛ e-ɖoo Isabelle Moodie nɛ ɛkɛ Ekɔsɩ ɛjaɖɛ taa ɛyʊ. Ɛ-caa kaakɛ wɩlɩyʊ nɛ pʊwayɩ lɛ ɛpɩsɩ aseɣɖe tɔm yeɣiyaa ñʊʊtʊ kɛ Sanɩ Fransisko.

Ɛ-tɛ hɛkʊtaa sukuli taa kɛ ɛcalɩ ɛ-kacalaɣ keeɣa lubu yaa cɩmʊ mabʊ. Kamɩŋ fenaɣ litoozo wɩye pɩnaɣ 1894 kɛ ɛpɛda ɛ-tɛ keeɣa yaa cɩmʊ, Mo-huuduhuyuu, kɛ tɔɔlaarɩnaa 15, ɛlɛ yee pɩɩkɛna sɔnɔ taa kɔyɔ pɩɩyaba ɛzɩ tɔɔlaarɩnaa 300 yɔ. Ɛ-taa laba leleŋ pɩŋŋŋ nɛ ɛ-tʊmɩyɛ nɖɩ mbʊ lɛ, esuu halɩpɩɣa nakayɩ, Elinor Miriam White (1873-1938), nɛ ɛlɛ kɔɔ ɛtɛzɩ e-sukuli kɩtɛzʊʊ nɛ pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ kpaɣna saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 19 wiye pɩnaɣ 1895. Robert Frost tanɩɩ leleŋ kɛ ɛpɩcatʊ taa.

Jb modern frost 2 e

Ɛɛwɛna pɩnzɩ 11 lɛ ɛ-caa sɩbɩna kpeziwɩlaɣ nɛ ñɩm mbʊ eeyeba pɩtalɩɩ lɩm; pɩɩmaɣna tɔɔlaarɩnaa litoozo yeke. E-ɖoo ñasɩbɩna pɩcɛɣɖɛ kʊdʊŋ kɛ pɩnaɣ 1900. Pɩnzɩ 1897 nɛ 1899 hɛkʊ taa kɛ Robert Frost yeba ɛtɛ sukuli mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɩwɩwaɣ-ɩ siŋŋŋ. Piyebina ɛ-caa tʊlɩ-wɛ, Robert nɛ Elior, kɛ ɖɔɖɔ kadaɣ nakayɩ kɛ Teerii tɛtʊ taa nɛ pɔɖɔʊ wondu nɛ ɛkʊyʊ tɛba tɛɛ nɛ ɛmaɣ ɛ-takayɩsɩ. Ɖɔɖɛ ɛɛɖɔŋna-wɛɛ mbʊ lɛ, eyele ɛpaɣzɩ sukuli wɩlʊʊ. Ɛsɩba pɩnaɣ 1963 nɛ pepimɩ-ɩ Peniŋtoonii tɛtʊ taa nɛ pama ɛ-pɩlaʊ yɔɔ se: Mɛwɛna sɔɔlɩm tɔm nɛ ɛjaɖɛ.