Aller au contenu

Prasɛyɔdɩmɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Prasɛyɔdɩmɩ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 59 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Pr. Prasɛyɔdɩmɩ kɛ liidiye ñɩɣlɩm pʊtʊ weyi ɛwɛ kpʊzɩyɛɛ kɛ tɛtʊ kɛtɛɖaɣ tɛtʊ naa taa yɔ. Ɛnʊ lantanɩ waa pa-ɖɩcaɣyɛ ɖoli kʊyʊm. Ɛjaɖɛ taa yem lɛ, ɛwɛ tɛyɩŋ nɛ papɩzɩɣ pɔhɔmɩ-ɩ nɛ peyeba-ɩ helim taa yem kɔyɔ ɛɛmʊʊ kalɩkɔdaɣ lɔŋ.

Pʊtʊ ɛnʊ nɛ lɩm paacaɣ ɖama mbʊ lɛ, num kɩtɔɔm taa pasɩɣ-ɩ. Ɛ-hɩɖɛ lɩna krɛkɩ tɔmpee taa prason (πράσον pʊ-tɔbʊʊ se naalɛ tʊ nɛ tɔmpiye lɛɛɖɛ yɔ didymos (δίδυμος pʊ-tɔbʊʊ se rom) mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛ-tɛ siziŋ ɖɔm wɛ tɩŋ hatʊ sɛmɩŋ tɩyɛ.

Kpɛlɩ tʊmɩyɛ tɩnaa kaamaɣza ɖooo pitihiɣ se prasɛyɔdɩmɩ nɛ nɛyɔdɩmɩ paakɛ pɩyʊ yem pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʊ ndʊ Carl Auer von Welsbach tɛyɩ-wɛ pɩnaɣ 1885 yɔ. Pɩnaɣ 1841 Carl Gustaf Mosander tʊʊ didyme kɛtɛɖaɣ tɛtʊ nɛ lantanɩ tɛ ɔkɩsɩzɛnɩ.

Pɩnaɣ 1874 lɛ, Per Teodor Cleve lɩ tɔm tʊnɛyɔɔ tɩ-yɔɔ mbʊ se didyme taa wɛ pʊtʊ naa naalɛ nɛ pɩnaɣ 1879 lɛ, Lecoq Boisbaudran lɩzɩɣ tɛtʊ kɩfatʊ, samarɩyɔm didyme tɛ ŋgʊ ŋgʊ palɩzɩɣ-kʊ samarskite ñɩɣlɩm tɛtʊ taa yɔ. Pɩnaɣ 1885 lɛ, Otirisi kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ sɔsɔ Carl Auer von Welsbach tɛyɩ didyme hɔɔlɩŋ naalɛ, prasɛyɔdɩmɩ nɛ nɛyɔdɩmɩ nɛ pʊtʊnaa mba pa-lɩm sɛmɩŋ wɛɛ ndɩ ndɩ. Pɩnzɩ 1920 tɛmtʊ wɛɛ taa, Leo Moser (Ludwig Moser pɩɣa kɛlɛ, ɛnʊ tʊlɩna Moser ñɩɣlɩm wondu tʊmɩyɛ kɛ nɔɔnɔɔ Karlovy Vary, Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ taa, ɛlɛ pɩfɛyɩ piyidina Leo Moser ɛlɛ ñɛkɛ lɛɣtʊ tʊmɩyɛ tʊ kɛnɛ).

Takayasɩ mayaa kɛdʊʊ-ɖʊ se prasɛyɔdɩmɩ kaakɩlɩ tɔyʊʊ nɛ kɩtaayakɩ ɖeu, mbʊ yebina nɛ kɩtaafɛyɩ liidiye ɛzɩ nɛyɔdɩmɩ ŋgʊ kʊkʊ ñakɩlɩ ɖɔʊ yɔ. Pataalakɩ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ ɛzɩ ɖɩsɩmɩ-ɩ yɔ, prasɛyɔdɩmɩ wɛʊ yɔ palakɩ-kʊ nɛ tʊmɩyɛ lɛ, pɩtɛkɛ kɩ-yeke, pesidaɣna-kʊ nɛ lantanɩ nɛ sɛrɩyɔm. Pɩ-tɛ lɩm mbʊ pesidaɣ yɔ payaɣa se LCP pɩlɩna pʊtʊnaa mba pɛwɛ pɩ-taa yɔ pɛ-tɛ kajalaɣ masɩ yɔɔ.