Lantanɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lantanɩ kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 57 nɛ yʊssaɣ ñɩŋa yɔ La. Ɛha ɛ-hɩɖɛ lantanɩdɩ waa cejewiye nɖɩ ɖɩwɛ kɛtɛɖaɣ tɛtʊ naa taa yɔ. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩlɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa se lanthanein nɛ ɖɩ-tɔbʊʊ se mɛlʊʊ. Ɖoo pitihiɣ lantanɩ kaamɛla sɛrɩyɔm tɛ ɔkɩsɩdɩ taa. Ɛjaɖɛ yem ŋnɔɔ taa lɛ, lantanɩ kɛ liidiye ñɩɣlɩm pʊtʊ weyi ɛwɛ kpʊzɩyɛɛ, papɩzɩɣ pɔhɔmɩ-ɩ, ɛwɛ tɛyɩŋ, ɛwɛɛ ɖɔfɩɩ nɛ papɩzɩɣ pɛsɛtɩ-ɩ nɛ saɣ. Lɩm yaa helim ɛɖɛna ɛ-yɔɔ kɔyɔ ɛmʊ kalɩkɔdaɣ.

Palɩ lantanɩ yɔɔ kɛ kalɩkɔdaɣ tɛtʊ taa, tɛtʊ ndʊ Johan Gadolin nɛ Andrers Gustaf Ekeberg pɩtɩŋna gadolinite nɛ euxénite pɔ-yɔɔ. Lantanɩ ɛzɩ ɛkɛʊ kalɩkɔdaɣ pɩyʊ yɔ palɩzɩ-ɩ eyeke kɩcaʊ pɩnaɣ 1839 ɛlɛ Carl Gustf Mosander labɩna tʊmɩyɛ nɖɩ. Palɩzɩɣ lantanɩ kɛ monazite ((Ce, La, Th, Nd, Y) PO4) nɛ bastnäsite ((Ce, La, Th, Nd, Y)(CO3)F). Mbʊ papɩzɩɣ nɛ patʊʊ ɛ nɛ kɛtɛɖaɣ tɛtʊ naa lɛlaa yɔ wɛ kaɖɛ.

Ɛbɛɛ palakɩna-ɩ, lantanɩ wɛna wazaɣ piŋ kɛ kaaʊ maakɩka ɖɩlaɖɛ taa, poluki-i pɩlɩna mischmétal yɔɔ, pɩkɛ tɛtʊ kɛtɛɖaɣ ñɩndʊ ndʊ pesida yɔ, tɩ-taa wɛ sɛrɩyɔm pɩtalɩ 55%, lantanɩ kɔyɔ 20%, nɛyɔdɩyɔm 15%, prasɛyɔdɩyɔm 5%, samarɩyɔm 1% ɛ nɛ ɩtrɩyɔm. Hɩdrɔzɛnɩ kpɩnda pɩ-taa peeɖe.

Ɛkɛ seɣtiyu ñamasɩŋ ñɩɣyɩŋ weyi paɖʊʊ ɛ-taa karasɩm yɔ, nɛ ɛfɛyɩ liidiye ɛzɩ pɩlatɩnɩ nɛ paladɩyɔm mba palakɩna tʊmɩyɛ ɖeɖe nɛ sɔnɔ yɔ. Ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩtaa tɔlɩ ɛ-tɛ kʊdɔmɩŋ taa, mbʊ peheyuu-ɖʊ se ɖɩtaa feziɣ pɩ-tɛ mʊzʊʊ nɛ fefekiŋ.