Aller au contenu

Platon

Pɩlɩɩna Wikipediya
Platon

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Krɛsɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Atɛnɩ, Krɛsɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ pɩnaɣ 424/423 BC / pɩnaɣ 428/427 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Atɛnɩ, Krɛsɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ pɩnaɣ 348/347 BC
Head Platon Glyptothek Munich 548
Anonymous - Diogenes brings a plucked chicken to Plato

Platon tɛ lʊlʊtʊ fɛyɩ kpayɩ kpayɩ. Palʊlʊ-ɩ pɩnzɩ kpaɣ 428 nɛ 427 taa pʊcɔ palʊlʊ YeesuAtɛnɩ tɛtʊ nɛ ɛsɩ peeɖe pɩnzɩ 348 taa ɛɛwɛna pɩnzɩ ɛzɩ 80 yɔ. Ɛkɛna ɖooo caanaʊ taa Krɛsɩ kɩbɩnʊʊ taa ñʊʊtaa lɔŋsɩnɖɛ kpɛlɛkɩyʊ. Ɛtɛ alɩwaatʊ taa kɛ lɩzɩtʊ kɩfatʊ ndʊ tɩlɩwa Atɛnɩ taa nɛ payaɣ-tʊ se temokraasii yɔ tɩlɩwa. Ɛnɛ kɛkɛm lɩmaɣza tɩnaa paanaaɣ ɖama nɛ ɛsɛ. Ɛkpaɣ ɛ-cɔzɔnaa ñʊŋ taa lɩmaɣzɑ sakɩyɛ nɛ ɛkpɛlɛkɩ-yɛ camɩyɛ nɛ ɛlɩzɩ ɛ-ñɩna. Ɛ-cɔzɔnaa mba pa-taa kɔyɔ: Socrate, ɛ-wɩlɩyʊ, Parménide, Héraclite nɛ Pythagore.

Tɔm pee sɔsɔna wena ɛmaza a-yɔɔ yɔ, a-taa kɔyɔ: menfɛyɩ takʊ tɔm, nʊʊ taa lɔŋ kpɛlɛkɩtʊ, cʊnʊ lakasɩ, ɛjaɖɛ kewiitu yɔɔ tɔm kpelɛkɩtʊ, lʊlʊsʊtʊ tɔm, yɔɔdaɣ tɔm, kazɩŋga ɖɔnɛ kpɛlɛkʊ, ɖʊzɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ tɩŋgɩya, nɔɔ leleŋ yɔɔdaɣ, ŋdɔŋjɔlɩyɛ kpɛlɛkɩtʊ, maɣzɩ ŋnɩɩ tɔm, ñʊʊ taa kpaʊ lɛɛlɛ tɔzʊʊ tɔm, lɛlʊ lɩmaɣza maɣzɩm. Takayɩsɩ nzɩ nzɩ ɛma yɔ, ɛyaa wɛɛ pɛkɛlɛzʊ ɖama yaa pocosu ɖama. Platon wezu caɣʊ wɛɛ cɩkpɛndʊ pazɩ.

Ndʊ ɛyaa sɩmna-ɩ yɔ, pɩlɩna ndʊ laatɛŋ-tʊ, Apulée maa yɔ nɛ ɛma-tʊ pɩnzɩ mɩnɩŋ naalɛ taa pʊcɔ palʊlʊʊ Yesu. Takayɩ ndɩ ndɩ nzɩ sɩyɔɔdʊ Platon yɔɔ tɔm yɔ sɩ-taa kɔyɔ: Diogène Laërce, Olympiodore le Jeune, Philodème. Piyele nzɩ ɛmaɣmaɣ ɛmaa yɔ, sɩ-taa kɔɔ: Le Banquet, La République, Phédon, Théétète.