Aller au contenu

Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Izrɛɛlɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Bethlehem, Izrɛɛlɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Jerusalem, Izrɛɛlɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
Niccolò Frangipane Penitent

Yeesu Nazaarɛɛtɩ tʋ kɛ Yuuda tʋ; palʋla-ɩ Galiilee egetiye taa, Palɛsɩtiini ɛjaɖɛ taa. Palʋla-ɩ nɛ pɩla pɩnzɩ ɛzɩ kagbaanzɩ yaa lʋbɛ mbʋ yɔ nɛ pʋcɔ papazɩ fenasɩ nɛ pɩnzɩ pa-kɩyakɩŋ kalʋʋ. Palʋla-ɩ Yohanɛɛsɩ lɩm sɔyʋ alɩwaatʋ taa. Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ kɛwɛna wayɩ tɩŋɩyaa nabɛyɛ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ ɛ-tʋma kpeekpe. Esuzaɣ ɛyaa Ɛsɔdaa Kewiyaɣ tɔm. Ɛlakaɣ nɛ kʋdɔŋ tɩnaa yɔɔ cɛkɩ. Ɛkʋsaɣ kalakalasɩ nɛ ekuluu yʋlʋma ɛzɛ nɛ ɛlakɩ nɛ canasɩ yɔɔ cɛkɩ.

Noli me tangere, fresco by Fra Angelico

Peeye ɛ-jaɖɛ n̄ʋŋ tɩnaa kʋyɩ ɛ-yɔɔ, mbʋ ɛya ɛ-tɩ se Ɛsɔ pɩyalʋ. Palʋla-ɩ nɛ ɛtalɩ pɩnzɩ niidozo lɛ, pakʋyɩ ɛ-yɔɔ Jeruzalɛm tɛtʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Pɔtɩ Pilatɩ kɛkɛŋna komonɖa. Yuuda n̄ɩma tɛ kasandʋ ndʋ payaɣ se "Paakɩ" yɔ, tɩ-tɔɔʋ alɩwaatʋ taa pakpa-ɩ nɛ pahʋʋna-ɩ tɔm awiya ndɩ ndɩ tɩŋ tɛɛ nɛ pʋcɔ powona-ɩ komonɖa Pɔtɩ Pɩlatɩ tɛ.

Caravaggeschi 002

Ɛ-tɔmmʋyaa yaa ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɖaɣ kpayɩ se Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ kɛ Ɛsɔ tɛ Mesia yaa Krɩstʋ, pʋ-tɔbʋʋ se weyi Ɛsɔ ta-ɩ num nɛ etiyi-i se ɛya kedeŋa kpeekpe n̄ʋʋ yɔ. Yeesu yɔɔ aseɣɖe tɔm ndʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa lɩzaa yɔ ɖiyebina nɛ Krɩstʋ nʋmɔʋ taa ɖɔm ŋgbɛyɛ n̄ɔ. Krɩstʋ n̄ɩma kaɖɩɣ kpayɩ se Yeesu Krɩstʋ kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ nɛ ɛ-kɔmtʋ tɔm pɔyɩdɩ Nɔɔ Haʋ kɩbɩm takayaɣ taa. Malɩŋ ŋgbɛyɛ taa n̄ɩma n̄ayaɣ Yeesu se Îsâ nɛ pɔtɔŋ se ɛkɛ lɔɔyaɣ tʋ yaa nayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Yeesu-Krɩstʋ nʋmɔʋ taa ɖɔm aŋgba ndɩ ndɩ taa n̄ɩma tɔm susuu nɛ aseɣɖe nɖɩ palɩzɩɣ Yeesu yɔɔ yɔ, peyeba nɛ ajɛɛ sɔnzɩ lɛɣzɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ yɔɔ tɔm maɣzʋʋ lɛɣzɩ sakɩyɛ lɩmaɣzɛ pɩdɩɩfɛyɩ takayɩsɩ maʋ nɛ Ɛsɔ yɔɔ lɩmaɣzɛ labʋ nɛ wondu ndɩ ndɩ lubu pa-nʋmɔŋ taa.

Cristo crucificado

Yeesu palʋla-ɩ nɛ pakpaɣna ɛ-lʋlʋʋ wiye nɛ papaɣzɩ fenasɩ nɛ pɩnzɩ pa-kakɩŋ cɔlʋʋ nɛ paɖʋ takayaɣ yɔɔ nɛ payaɣ se "kalandiriyee". Pʋ-yɔɔ palɩzɩ Kujuka se kɛkɛ Ɛsɔ kɩyakʋ, kɩyakʋ ŋgʋʋ Yeesu Nazarɛɛtɩ tʋ fema nɛ ɛlɩɩ pɩlaʋ taa. Pʋwɛɛ se ɛyʋ ɛtɔzɩ klʋ-yɔɔ nɛ kɩkɛna-ɩ kasandʋ kɩyakʋ, kɩyakʋ kɩhɛzʋʋ. Pɩtɛkɛ Krɩstʋ n̄ɩma ɖeke tɔzʋʋna kɩyakʋ ŋgʋ kʋ-yɔɔ, ɛyaa tɩŋa tɔzʋʋ kʋ-yɔ ɖɔɖɔ.

Jesus Christ fragment