Kɔfɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kɔfɩ

Kɔfɩ kɛna sʊlɩm mbʊ ɛyʊ pɩzɩɣ ɛñɔɔ nɛ ɖom ɛtaakpayɩ yɔ. Kɔfɩ tɩʊ lʊlʊʊ na pee ana. Kɔfɩ haɖaʊ tɔya ajɛya wena a-taa wɩsɩ ñakɩ camɩyɛ yɔ. Pahayʊʊ kɔfɩ yɔ, pɛɖɛʊ na-kɩ-pee ajɛya lɛɛna taa nɛ pʊcɔ pɛpɛdɩ-yɛ. Kɔfɩ kɛna tɔɔnasɩ taa tɔɔnaɣ ŋga pakɩlɩɣ pɛdʊ ajɛya sɔsɔna kɩyakɩŋ taa yɔ. Kɩkɛna ñɩm sɔsɔm kɛ ajɛya wena ahayɩɣ-kʊ yɔ. Kaɖazim wayɩ lɛ, kɔfɩ pakɩlɩɣ pɛdɩɣ ajɛya kpeekpe taa; ɛlɛ tɔm tʊnɛ yɔ, ñɩnɩyaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ paatɩsɩɣ tʊyɔɔ caamɩyɛ nɛ paɖɩɣna ñɩnɩɣ se pana se toovenim mbʊ lɛ?