Aller au contenu

Kolombi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kolombi
Colombie

Kolombi tɛlɛŋa

Kolombi kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Kolombi Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Iván Duque Márquez
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 1,141,748 km²
Samaɣ ñʋʋ: 48,786,100 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 40.74 km²
Internet nimaɣ: .

Kolombi kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩwɛna peeɖe wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ hayʊ kiŋ. Kolombi nɛ Pasifiki teŋgu nɛ Panama pasɩna ɖama kamaɣ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa, hayu ki:n lɛ Karyibi teŋgu, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ FenezuwelaPirezli, ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ hadɛ kiŋ lɛ EkuwatɛrɩPeruu ajɛya.

Kolombi kɛŋna keteŋa kpeekpe ɛjaɖɛ 26 nɖɛ walanzɩ taa nɛ Amerika nɛ hadɛ kiŋ ñɩna taa lɛ, nɖi yɔ naanza ñɩnɖɛ kɛ walanzɩ taa ɖɔɖɔ. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa kpɛdɩ miliyɔɔnaa 48 pʊyɔɔ kɛ lɛ Kolombi kɛŋna ɛjaɖɛ 27 nɖɛ keteŋa kpeekpe yɔɔ kɛ ɛyaa ɖɔʊ taa nɛ naalɛ ñɩnɖɛ kɛ ajɛya kpeekpe wena ayɔɔdɩɣ ɛsɩpañɩ yɔ; kacalaɣ ñɩnɖɛ kɛlɛ Mɛkisiki.

Kolombi kɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩmaɣzɩ wɛʊ ñɩm yɔ: ɖɩ-kɛ naanza ñɩnɖɛ kɛ Amerika Latini taa nɛ naatozo ñɩnɖɛ Amerika nɛ hadɛ kiŋ. Liidiye Koozaɣ ŋga payaɣ se HSBC tɔŋ se pɩɩtalɩɣ pɩnaɣ 2050 lɛ Kolombi wɛ ajɛya wena a-taa tɔsʊʊ woba ɛsɩndaa sɩŋŋŋ yɔ.

Mɩsɩkʋm fenaɣ 2010 taa pɔtɔ caca lɛ, palɩzɩ Kolmbi ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ kɩfalʊ weyi payaɣ-ɩ se Juan Manuel Santos.