Friedrich Nietzsche

Pɩlɩɩna Wikipediya
Friedriche Nietzsche
Nietzsche187a.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Röcken, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 15 wiye, pɩnaɣ 1844.
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Weimar, Caama
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ kɩyɛɛna fenaɣ 25 wiye, pɩnaɣ 1900.
Friedrich Nietzsche Signature.svg

Friedrich Wilhelm Nietzsche kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Caama yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ yaa ɛyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ tʋma sakɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ kɛ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛkɛ abalʋ lɔndʋ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Friedrich Wilhelm Nietzsche kɛ aloma fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1844 n̄ɩŋga taa.

Ɛ-ɛjaɖɛ Caama egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Röcken yɔ ɖɩ-taa palʋla-ɩ. Röcken egeetiye ɖɩnɛ, ɖɩwɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣtʋ size Prusse yɔ tɩ-taa kɛ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɖajaa sɔsɔ Wilhelm Nietzsche sɩba kɩyɛɛna fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ kagbanzɩ yaa hiŋ naalɛ nɛ kagbanzɩ (25) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pʋnaɣ 1900 n̄ɩŋga taa.

Caama ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-tɛtʋ ndʋ payaɣtʋ size Vienne yɔ, tɩ-tɛtʋ taa peeɖe ɛsɩba. Ɖajaa ɛnɛ, ɛ-pɩcatʋ taa ɛkɛ lɔndʋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ ɛ-tabala nɛ ɛ-samaɣ pɔ-cɔlɔ yaa pɛ-hɛkʋ taa. Ɛkɛ .Ɖajaa Friedrich Wilhelm Nietzsche ɛnɛ, ɛkɛ takayaɣsɩ kɩmamasɩ tɛ nzʋlʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ.

Ɛlakɩ filozofii tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ. Filozɔɔfʋ kɛ ɛyʋ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size ɛn̄ɩnʋʋ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yaa ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ kpɛlɛkɩtʋ tɩlɩtʋ yɔ. Ŋna ɖajaa ɛnɛ kɔyɔ, ŋna mbʋ size ɛwɛ ndɩ nɛ lalaa. Paa ɛzɩmtaa ɛwɛ maɣzɩm cukaŋ taa. Ɛ-maɣzʋʋ lim lim. Ɛlakasɩ taa ɛwɛ ɛzɩ kpaaŋ tʋ yɔ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ keɣa mayʋ yaa keɣwa mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Caama ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɖajaa Nietzsche tʋmɩyɛ keeke kɛlɛ size, ɛha ɛsa nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa sɔnzɩ maɣzɩtʋ yɔ. Pʋtɔbʋʋ size, ɛn̄ɩnʋʋ size ɛnɩɩ siŋŋ kɛ ɛyʋtʋ sɔnzɩ tɔbʋʋ kɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ ajɛɛ kpeekpe taa. Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ ajɛɛ ana; ɛyɔdaɣ a-tɛ : Politiki tɔm, nɛ nabʋlɛ lʋbɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ (dualisme) tɔm, nɛ Ɛsɔ sɛʋ nɛ sɩwaa laʋ (christianisme et bouddhisme) tɔm. Ɛtɔsɔɔ Ajɛɛ lʋbɩyɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ tɔm.

Patatɩlɩ yaa sakɩyɛ taatɩlɩ. Ɛlɛ, ɛsɩm wayɩ kɛ, samaɣ tɩlaɣ size n̄asɩ ɖajaa ɛnɛ, ɛɛkɛ tʋma kɩbana nɛ sɔsɔna wazaɣ n̄ɩnaa laɖʋ. Eɖoŋ nɛ ɛwabɩtʋ wadaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa siŋŋ. Pɩkɩlɩna ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza sɔsɔna n̄ɩnʋʋ hɔɔlʋʋ taa. Paya ɛ-tʋma nayɛ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "existentialisme" pʋtɔbʋʋ size wezuu caɣʋʋ lɩmaɣzɩyɛ wɛʋ nɛ "philosophie postmoderne" nɛ palɩzɩ pʋtɔbʋʋ size ɛyʋtʋ tɩlɩtʋ kam.