Aller au contenu

Donald Trump

Pɩlɩɩna Wikipediya
Donald Trump (2017)

Donald John Trump, palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1946 New York tɛtʊ taa, ɛkɛ mansʊʊ malɩ ɛyʊ, ɛlakɩ tʊmɩyɛ kɛlɛm kɛlɛm waa tʊmɩyɛ taa ɛkɛ Amerika tʊ, ɛkɛ kpaɣ ɖooo kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 20 pɩnaɣ 2017 alɩwaatʊ kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ tʊ. His president term ended on January 20, 2021. Ɛlakɩ tʊmɩyɛ ɛ-caa nesi tɛɛ tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ ɖeɖe nɖɩ payaɣ se Elizabeth Trump & Son, kɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛlakaɣ tadɩyɛ sukuli Wharton yɔ Pɛnsilvaanii sukuli kɩtɛzʊʊ taa yɔ.

Pɩkpaɣ nɛ pɩnzɩ 1970 lɛ, ɛwɛna ɖɛsɩ sakɩyɛ nzɩ sɩ-hɩla sɛwa yɔ, ɖɩsɩ sɔsɔsɩ sakɩyɛ sakɩyɛ nɛ payaa-zɩ ɛ-hɩɖɛ. Ɛ-ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa peeɖe ŋga kaakɩlɩ wɛnaʊ ɛsɔda kuduyiŋ nɛ pɩkɩlɩ ɖɔʊ yɔ ŋga yɔ Trump Tower kɛwɛ New York tɛtʊ taa, nɛ ɖɩsɩ sɔsɔsɩ lɛɛsɩ sakɩyɛ kaawɛ ajɛyɛ lɛɛna taa. Pazɩ pazɩ yɔɔ ɛkɔɔ ɛpaɣzɩ politiki tɔm taa ɖʊ ɛ-nɔɔ kpaɣ pɩnaɣ 1980 wɛɛ taa.

Palʊla Donald Trump kɛ Jamaïka kooka taa, Queens egeetiye taa kɛ New York tɛtʊ taa. Pɔsɔ-ɩ Ɛsɔ tɛ Lɩm nɛ pakpazɩ-ɩ ɖoŋ pɩɣyɩyaa Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ taa kɛnɛ kɛ e-kooka taa. Ɛ-caa nɛ e-ɖoo pɔ-cɔlɔ lɛ ɛkɛ naanza tʊ kɛ piyaa kagbanzɩ hɛkʊ taa, ɛ-caa kɔyɔ Fred Trump (palʊla ɛlɛ pɩnaɣ 1905 nɛ ɛsɩ 1999) nɛ e-ɖoo kɔyɔ Mary Anne Trump palʊla-ɩ MacLeod cejewiye taa pɩnaɣ 1912 nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 2000. Ɛwɛna ɖalaa naalɛ nɛ kɔɔnaa naalɛ ɖɔɖɔ Maryanne Trump Barry, Fred Jr., Elizabeth, nɛ Robert. Fred Trump Jr, ɛkɛ Donald Trump ɖalʊ sɔsɔ ɛsɩba pɩnaɣ 1981 pɩtɩŋna ɛ-sʊlʊm ñɔtʊ yɔɔ kɛnɛ, kɛlɛ Donald Trump kpa ɛ-tɩ nɛ ekizi sʊlʊm tɩŋa keŋkeŋ ñɔʊʊ nɛ sɩgaa naa ñɔʊʊ ɖɔɖɔ.

Donald Trump caa liɖe kɛ Caama ŋgʊ e-ɖoo liɖe kɔyɔ Ekɔsɩ. Ɛ-cɔzɔ naa kaalɩna Kallstadt. Frederick Trump, Donald Trump cɔzɔ kɛlɛ, pɩsɩ ɛ-tɩ ñɩm tʊ pɩtɩŋna ɛlakaɣ tʊmɩyɛ akɔma tɔɔnasɩ ɖɩpɛdɩyɛ taa.