Pɛnsilvaanii

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɛnsilvaanii kɛna Etaazunii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpaɩ. Etaazunii tɔbʊʊ nɛ kabɩyɛ taa se ajɛya kɩkpɛndʊʊ.

Tɛtʊ ndʊ tɩcɔ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ nɛ tɩta yɔ ndʊ yɔ: Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Niwu Jɛrsii, wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ lɛ Ohiyo, hadɛ kiŋ lɛ Tɛlawɛrɩ, MarilandiiFirziinii ŋgʊ kɩwɛna wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa yɔ, tɛtʊ ndʊ tɩwɛna, piyele nɛ hayʊ kiŋ lɛ Niwu Yɔrki.

Pamaza Pɛnsilvaanii ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 119 283 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 116 074 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 3 208 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 2.69 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ. Ɛjaɖ ɖɩnɛ ɖɩkɛŋna looɖo ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa kɛ Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ kpeekpe taa.

Pɛnsilvaanii taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Harrisburgh nɛ tɩ-taa ɖɔɖɔ kɛ ɛyaa kɩla ɖɔʊ. nɛ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ ndʊ lɛ Philadelphia.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndʊɣ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 12 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1787. Pɩnaɣ 2017 taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ 12 805 537 yɔ.

Payaɣ Pɛnsilvaanii ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ se Tom Wolf (D) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: Bob Casey, Jr. (D) nɛ Pat Toomey (R).