Aller au contenu

Ñazɩyʊ sɔsɔ Mikayɛlɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Groom - Texas USA - panoramio (2)

Mikayɛlɩ kɛna Ɛsɔtaa ñazɩyʊ sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛwɛ ɛsɔtaa ñazɩyaa sɔsaa naatozowaa taa. Ñazɩyaa mba mba yɔ: Raphaël nɛ Gabriel. Ñazɩyaa panɛ, kpaɣ Yudaa mba, Katolika ñɩma nɛ Malɩŋ ɖɔɖɔ patɩŋa pasɩma-wɛ. Ɛsɔ sɛtʊ sakɩyɛ nɛ ajɛya sakɩyɛ sɩma ɛ-yɔɔ nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛna a-yɔɔ kandɩyʊ.

Ñazɩyʊ Mikayɛlɩ kiɖeɖeu kɛŋna ɛsɔtaa tiiyaa ñontinaa ñʊʊtʊ nɛ ɛnʊ yoŋnayou nɛ cɩkpɛndɩɣ taa tiiyu weyi ɛkɛ eleeu nɛ payaɣ-ɩ se satanɩ yɔ. Mikayɛlɩ tɔbʊʊ kɛlɛ se awɛ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ? Nɛ eyo you sɔsɔʊ nɛ cikpɛndɩɣ taa wiyao nɛ ɛwabɩ-ɩ wayɩ lɛ, Ɛsɔ kpaɣ-ɩ se ɛnʊ kɛŋna ɛsɔtaa ñazɩyaa tɩŋga ñʊʊtʊ nɛ ɛnʊ kaŋdayɩɣna tisiyaa yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛnʊ lɛ camɩyɛ lakasɩ yaa kɩpandʊ yɔɔ cɔnɩyʊ. Ñazɩyʊ sɔsɔ ɛnɛ ɛwɛna tʊma sɔsɔna sakɩyɛ: Ɛsɔ ha-ɩ ɖɔoŋ se tɔm hʊʊ kpaagbaa wiye le, ɛnʊ kaɣna ciyamna k:e maɣzɩɣ nɛ ewona kɩpama kɛ ɛsɔtaa koboyaɣ taa nɛ mba patamʊna yɔ, ɛɖɛna-wɛ ɖenɖe miŋ sɔsɔŋ wɛɛ nɛ pewiliɣ nɛ pasalɩɣ pe-kela yɔ.

Michael-Giordano

Takayaɣ kiɖeɖeɣa taa lɛ, alɩwaatʊ ndʊ Ñazɩyʊ Gabriel kiɖeɖeu lɩ Daniɛlɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-ɩ e-ɖoza tɔbʊʊ lɛ, eheya-i ɖɔɖɔ se ɛnʊ maɣmaɣ, ɛnʊ Gabriɛlɩ ɛɛtɛma paɣzɩɣ you you pʊcɔ nɛ ɛlɩɣʊ ɛ-yɔɔ. Gabriɛlɩ nɛ Pɛrisi mba pɩɩsamɩŋ sɩŋŋŋ lɛ, Mikayɛlɩ kɩɖeɖeu kaakpaɣna ɛyaa tomnaɣ nɛ ewolo nɛ pʊcɔ nɛ Tiiyu sɔsɔ Gabriɛlɩ lɩɩ you ŋgʊ kɩ-taa. Tʊtʊ wayɩ lɛ, Mikaɛlɩ kiɖeɖeu kɛ ɛsɔ tiyaa nɛ ɛna satan palʊ nayʊ mooze tomnaɣ yɔɔ. Ɛnʊ ɖɔɖɔ kristu mba kpakɩɣ ɛzɩ pɔ-yɔ kandɩyʊ kɛ cɩnkpɛndɩɣ taa wiyao you taa yɔ.

Церковь Архангела Михаила в Тропарёве (Архангел Михаил)

Koran taa yaa malɩŋ cɔlɔ ɖɔɖɔ kɛ mbʊ yɔ, Tiiyu sɔsɔ Gabriɛlɩ nɛ Mikaɛlɩ kiɖeɖeu pɔyɔɔdɩɣ pɔ-tɔm se: weyi ɛkɛ Wla koyindu, ɛ-tiiyaa koyindu yaa Mikaɛlɩ kiɖeɖeu nɛ Tiiyu sɔsɔ Gabriɛlɩ yɔ, pakaɣ kɛʊ Ala koyindina mbʊ pʊyɔɔ yɔ, Ala kɛ mba paatisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ po-koyindinaa.

Pɔtɔkɩ ɛ-kasandʊ pɩnaɣ taa kɩyakɩŋ looɖo. Kacalaɣ taa lɛ, salaŋ fenaɣ 29, kamɩŋ fenaɣ 8, agoza fenaɣ 8, salaŋ fenaɣ 6, aloma fenaɣ 16 pɩtasɩna paska kujuka naatozo ŋga wiye.