Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu (St Gabriel archange)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ñazɩʊ Gabriel kiɖeɖeu kɛna tiiyu weyi pɔyɔɔdɩɣ ɛ-tɔm kɛ Ɛsɔ tɔm takayaɣ kɩɖeɖeɣa taa nɛ kooraŋ taa yɔ. Takayaɣ kiɖeɖeɣa taa lɛ, Ñazɩʊ Sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛŋna weyi Ɛsɔ tii Pɛlɔ Maria kelekele tʊ cɔlɔ se ehe-i se ɛkaɣ ɛjaɖɛ ñʊʊ yaɖʊ lʊlʊʊ nɛ fezu lakasɩ taa yɔ. Paa nɛ takayaɣ kiɖeɖɣa taa yaa kooraŋ taa paayaɣ-ɩ se Ñazɩʊ sɔsɔ kɔyɔ, pasɩma-ɩ se ɛkɛna Tɔm Kɩpandʊ heeyu.

Takayaɣ kiɖeɖeɣa taa lɛ, ancien testament taa lɛ, Ñazɩʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛŋna weyi ɛlɩza nayʊ Daanɩɛlɩ kɛ e-ɖoziye nɖɩ ɖɩ-taa ɛna hɩyaʊ nɛ tʊlʊʊ mbɔɔ yɔ ɖɩ-tɔbʊʊ yɔ. Ñazɩʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu ɛŋɛ, ɛnʊ yɔɔdɩna nɛ nayʊ nɔɔ se kawɩlaɣ nakayɩ kɑɣ wɩlɩɣ kpɩtaŋ 70 taa.

Ñazɩʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu tɔbʊʊ nɛ hebreya taa kɛlɛ se Ɛsɔ Ɖoŋ yaa Ɛsɔ kɛna mɔnɖoŋ nɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛwɩlɩɣ ɛ-tɩ kɛ nɔɔyʊ kɛ ɖom taa yaa ɖoziye taa yɔ, ɛtalɩ ɛyʊ saɖaɖaɖa (Dan 8 : 15; Dan 12 : 7). Ɛkɛ ɛzɩ weyi ɛwɛ Ɛsɔ nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ. Kooraŋ taa lɛ, Ala yɔɔdɩɣnɛ ɛ-nayaa nɛ tiiyaa nɔsɩ yaa ɖoza taa nɛ Ñaziʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu.

Kulina kaɣlaa kɛ Ala tɔm yɔɔ nɛ ɛwili-tʊ e-Tiiyu Mohamet kɛ lone nɖi payaɣ-ɖɩ se Hiiraa yɔ ɖɩ-taa. Kooraŋ taa, Tiiyu Mohamet na Ñaziʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛ tɔm nabʊlɛ nɛ ɛkʊƴɩ ñaba.