Aller au contenu

Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel

Pɩlɩɩna Wikipediya
Archangel Gabriel (Gelati)

Ñazɩyʊ Gabriel kiɖeɖeu kɛna tiiyu weyi pɔyɔɔdɩɣ ɛ-tɔm kɛ Ɛsɔ tɔm takayaɣ kɩɖeɖeɣa taa nɛ Kooraŋ taa yɔ. Takayaɣ kiɖeɖeɣa taa lɛ, Ñazɩyʊ Sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛŋna weyi Ɛsɔ tii Pɛlɛ Maria kelekele tʊ cɔlɔ se ehe-i se ɛkaɣ ɛjaɖɛ ñʊʊ yaɖʊ lʊlʊʊ nɛ fezuu lakasɩ taa yɔ. Paa nɛ takayaɣ kiɖeɖɣa taa yaa kooraŋ taa paayaɣ-ɩ se Ñazyɩʊ sɔsɔ kɔyɔ, pasɩma-ɩ se ɛkɛna Tɔm Kɩpandʊ heeyu.

Nɔɔ haʋ kɩbɩnʋʋ taa lɛ, Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛŋna weyi ɛlɩza nayʊ Daanɩɛlɩ kɛ e-ɖoziye nɖɩ ɖɩ-taa ɛna hɩyaʊ nɛ tʊlʊʊ mbɔɔ yɔ ɖɩ-tɔbʊʊ yɔ. Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu ɛŋɛ, ɛnʊ yɔɔdɩna nɛ nayʊ nɔɔ se kawɩlaɣ nakayɩ kaɣ wɩlɩɣ kpɩtaŋ 70 taa.

Archangel Gabriel Fresco in the Assumption of Mary Church in Zeugostasio

Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu tɔbʊʊ nɛ hebra taa kɛlɛ se Ɛsɔ Ɖoŋ yaa Ɛsɔ kɛna mɔnɖoŋ nɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛwɩlɩɣ ɛ-tɩ kɛ nɔɔyʊ kɛ ɖom taa yaa ɖoziye taa yɔ, ɛtalɩ ɛyʊ saɖaɖaɖa (Dan 8:15; Dan 12:7). Ɛkɛ ɛzɩ weyi ɛwɛ Ɛsɔ nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ.

Fra Angelico-Annunciatory Angel-detail

Kooraŋ taa lɛ, Ala yɔɔdɩɣnɛ ɛ-nayaa nɛ tiiyaa nɔsɩ yaa ɖoza taa nɛ Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu.

Kulina kaɣlaa kɛ Ala tɔm yɔɔ nɛ ɛwili-tʊ e-Tiiyu Mohamet kɛ lone nɖi payaɣ-ɖɩ se Hiiraa yɔ ɖɩ-taa. Kooraŋ taa, Tiiyu Mohamet na Ñazɩyʊ sɔsɔ Gabriel kiɖeɖeu kɛ tɔm nabʊlɛ nɛ ɛkʊyɩ ñaba.