Wikipediya

Pɩlɩɩna Wikipediya
Wikipedia-logo-v2-skr
Plants in a Wikipedia mug 02
Wikipedia logo for dark screens

Ɛntɛrnɛtɩ kɩjaŋ www.wikipedia.org taa yasʋʋ, pɩwɩlɩɣ Wikipediyaa hɔɔlɩŋ weyi ɛyaa kɩlɩɣ tɔm maʋ yɔ

Ɛntɛrnɛtɩɖɛɣ weŋga Kɩwɛ ɛbɛ taa sɔnɔ = Kʋɖɔna tʋmɩyɛ labʋ

Wikipediyaa kɛna keŋwadaɣ ansiklopedii tamaɣ nakɛyɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ taa (Pɩnaɣ 2017 tɛyaɣ kɩmaŋ lɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ 299 taa). Kɩ-waɖɛmayaɣ kɛna CC-BY-SA. Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩzɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye’e pɩnaɣ 2001 wiki hɩɖɛ taa kɛ wikipedia.org ɖɛɣ taa. Amerika samaɣ ñʋʋyabʋ mɛwɛmandɩyɔɔ ŋgbɛyɛ Wikimedia Foundation, wenɖi ɖɩtɩna Wikipediyaa yɔ, ɖinɖɩ hɛyɩna nɛ paɖʋ wiki’i ɛntɛrnɛtɩ yɔɔ.

Paa anɩ ɛpɩzɩɣ ɛsʋʋ Wikipediyaa taa, ɛlɛɣzɩ yaa ɛñɔɔzɩ takayaɣhatʋ tɩŋga. Wikipediyaa kɛna ɛntɛrnɛtɩ ɖɛɣ loɖo ñɩŋga weŋga ɛyaa kɩlɩɣ ka-taa sʋʋ yɔ. Ɛntɛrnɛtɩ tʋma wena akɩlɩɣ naʋ yɔ a-taa lɛ, Wikipediyaa taa ɛyaa kɩlɩɣ wobu nɛ kʋŋgʋ kɩlɩna tɔɔyʋʋ. Lɛlaɣ fenaɣ 2014 taa patɩma kɩ-tɔm lɛ pana se paa fenaɣ weŋga, ɛyaa miliyɔɔwaa 500 wokina Wikipediyaa ɖɛɣ taa. Ɖɛsɩ miliyɔɔwaa 22 wɛna Wikipediyaa yɔɔ. Pɩ-taa’lɛ, ɖɛsɩ 73000 taa ɛyaa kɩlɩɣ tʋmɩyɛ’ɛ labʋ’ʋ ɖoŋɖoŋ kɛ kedeŋga kpeekpe yɔɔ. Pɩnaɣ 2014 taa ɖomaɣ fenaɣ taa patɩma nɛ pana se pʋmbʋ pɩwɛɛ.

Pɩnaɣ 2001, kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩza Wikipediyaa. Eŋgilisi taa palɩzɩna-kʋ. Kɛlɛ, Wikipediyaa tʋlɩ kedeŋga kpeekpe yɔɔ talʋʋ nɔnɔsɩ lɛ, kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ tɩsʋʋ kɩ-taa. Kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ ɩnʋ ɩ-ɖɛsɩ kpaɣ ɖama ɛzɩ ɖomaa yɔ, ɛlɛ wembu paɖʋʋ sɩ-taa yɔ nɛ ajanaa wena palakɩ sɩ-taa yɔ, pɩdɛkpɛndɩ.

Aŋgilisi taa Wikipediyaa pɩsaa kɩwɛɛ Wikipediyaawaa lalaa nasɩlɛ (200) hɛkʋ taa. Ɛlɛ kʋŋgʋ kɩlɩna paɣlʋʋ. Kɩ-taa artikiliwaa ɖɛ 5.5 mɩliyɔɔwaa.

Kɩ-tɔm[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɩ-tɔm susuu nʊmɔŋ lɛɛŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Takayɩhatʊ nɛ CD/DVD waa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Pewiliɣ kɩ-taa kɔnɛsɩyɔɔ fɛyɩ yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ɛyaa ɖʊʊʊ nesi yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɩ-wɛtʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mbʊ kɩ̃nɩnʊʊ yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mbʊ patɩlɩɣna-kʊ yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Tamasɩ lɛɛsɩ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɩ-taa tɔm[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ɛzɩma kɩlakɩ tʊmɩyɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Anjaʊnaa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kʊnʊmɩŋ hɔɔlɩŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Maʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mayaa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Tɔm ndʊ pamawa yɔ tɩ-̃tɔɔ cɔnaʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

You ŋgʊ kɩwɛ kɩ-tɔm maʊ taa yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Mbʊ pʊtɔcɔlɩ yɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Tɔm yekiyaa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ki-tikiɖe[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ki-ɖoŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ki-lone[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Ku-yuŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Kɛzɛsɩ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Sɔnzɩ ɖoŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Sukuli wɩlʊʊ taa[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Tɔsʊʊ ɖoŋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Liidiye sʊʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ tɩ-ɖɩnayɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

ɩcɔna ɖɔɖɔ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Takayɩsɩ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Tɔm lɛɛtʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Awayɩ kpasɩ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]