Wasɩŋtɔŋ (Tɛtʋ cikpetu)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Rock face, Ruby Beach, Olympic National Park, Washington State, 1992

Wasɩŋtɔŋ kɛna Etaazuunii keteŋa taa tɛtʊ sɔsɔtʊ natʊyʊ. Tɛtʊ ndʊ tɩwɛna Etazuunii nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hayɩ kiŋ. Ɛlɛ tɛtʊ ndʊ tɩkɩla wɛʊ keteŋa ŋga nɛ ka-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hayʊ kiŋ yɔ nɖɩ lɛ Alaskaa. Tɛtʊ ndʊ tɩcɔ-tʊ nɛ tɩtaa yɔ, ndʊ yɔ: hayʊ kiŋ lɛ Kanadaa tɛtʊ nɛ Piritaaniiki tɛ Kolombii, hadɛ kiŋ lɛ tɛtʊ ndʊ payaɣ se Oregɔŋ yɔ piyele nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Idahoo tɛtʊ ñɛwɛna, pɩkazɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ Pasifiki teŋgu wɛna.

Aerial Downtown Seattle November 2011 - 2

Pɩtɔpɔzɩ se piyiidi ɛyʊ, yee ɛnɩɣ payaɣ se Wasɩŋtɔŋ kɔyɔ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, Wasɩŋtɔŋnɩwaa wɛ nabʊlɛ taa: kacalaɣ ñɩŋgʊ lɛ kʊkʊ wɛ Etazuunii nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ ŋgʊ lɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ; piyele naalɛ ñɩŋgʊ lɛ, ŋgʊ pɔyɔɔdʊ kʊ-tɔm yɔ nɛ kʊnɛ kɩwɛna Etazuunii nɛ kɩwɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ nɛ hayʊ kiŋ.

Diablo Lake (Washington State)

Ɛlɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩnatʊlɛ mbʊyʊ yɔ Amerika ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ weyi payawaɣ-ɩ se George Washington yɔ, ɛ-hɩɖɛ pɛcɛla tɛtʊ ndʊ tɩtɩŋa. Sɔdʊ kɔnɛ, George Washington, ɛnʊ kɛŋna Etazuunii ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ kacalaɣ ñɩnʊ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm ta wɛ ɛzɩ kilomɛttanaa 184 824. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 2010 taa pakalɩ ɛyaa kɛ Wasɩŋtɔŋ tɛtʊ taa lɛ, pana ɛyaa miliyɔɔnaa 6 724 540. Mbʊ yebina nɛ pana se tɛtʊ tʊnɛ tɩkɛna 13 ñɩndʊ kɛ Etazuunii tɛtʊ kpeekpe taa ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ.

Pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa pakalɩ piya mba palʊlaa lɛ, pɛkpɛnda 12,9 kɛ ɛyaa mɩnɩʊ yɔɔ pa-taa lɛ oiya ɛzɩ 4,5 sɩkɩ; nɛ ɛyaa mba pazɩba yɔ papa kpɛnda ɛyaa 7,2kɛ ɛyaa mɩnɩʊ yɔɔ. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdʊ tɛtʊ tʊnɛ tɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊ-kʊ sukulinaa taa yɔ, ŋgʊ lɛ aŋgilisi.