Aller au contenu

George Washington

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington
George Washington signature

George Washington, palʊla-ɩ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1732 kɛ Pope's Creek (Virginie egeetiye taa). Ɛsɩ saŋayiŋ fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1799 Mount Vernon (Virginie egeetiye taa). Ɛɛkɛ Ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ Amerika ɛjaɖɛ taa, ɛɛkɛ sɔɔjanaa ñʊʊtʊ alɩwaatʊ ndʊ palakaɣ tɩyɔɔ wɛʊ you kpaɣ pɩnzɩ 1775 nɛ 1783 nɛ kajalaɣ Amerika ɛjaɖɛ tɛ ñʊʊtʊ sɩʊ, tʊma labʊ pɩnaɣ 1789 nɛ 1797.

Wachington kaakɛ haɖaʊ tʊmɩyɛ tʊ kajalaɣ tʊ kɛ ɛ-tɛ egeetiye taa pɩlɩna Mount Vernon yɔɔ. Pɩtɩŋna ɛzɩma ɛɖʊ nesi Pɩnzɩ Lʊbɛ you taa yɔ pɩnzɩ 1756 ŋtalɩ 1763 alɩwaatʊ taa yɔ, ɛpɩsɩ kpɛɖɛɛ kpɛɖɛɛ hɔɔlɩŋ ɛnʊ ɛ-nɩɩlɛ ɛ-yɔɔ kɛ Atilantiiki ɛyʊ sɔsɔ nɛ pɩha-ɩ ɖoŋ nɛ ɛsʊ politiki tɔm taa. Ɛzɩma ɛlʊba se Amerika ɛjaɖɛ ɛɖɛ nɛ ɛsɩnda nɛ ɛzɩma ɛ-hɩɖɛ kʊya yɔ pʊyɔɔ lɛ, ɛpɩsɩ Amerika sɔɔjɔna nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ, ɛcɔlɩ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖeu nɛ halɩ pɔkɔɔ pawa, pɩtɩŋna Fransɩɩ ɛyaa tɛ sɩnaʊ yɔɔ kɛ Aŋglɩtɛɛrɩ ɛjaɖɛ yɔɔ.

You ŋgʊ kɩtɛma lɛ, ɛsʊ Amerika ɛjaɖɛ tɛ paɣtʊ takayaɣ tɔm cɔlʊʊ yɔɔ nɛ ɛla nɔɔ kʊyʊmaɣ alɩwaatʊ ndʊ palakaɣ kajalaɣ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ caaja yɔ. Kpaɣ e-kpelaɣ yɔɔ caɣʊ alɩwaatʊ pɩnzɩ tɔm nabʊlɛ mbʊ yɔ Washington wɩlaa se ɛkɛ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ keeke nɛ ɛpɩza paa yoŋ kaawɛ ɛzɩma ɛyaa hɛkɩŋ taa kɔyɔ nɛ Eerɔpʊ ajɛyɛ taa kɔyɔ. Ɛ-hɩɖɛ wɛ takayasɩ sakɩyɛ yɔɔ ɛjaɖɛ taa nɛ paakaɣ ɛ-yɔɔ sɔʊ kaʊ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa.

GeorgeWashington-statue

Amerika ɛyaa maɣzɩ se ɛnʊ kɛnɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ kiɖe ɖʊyʊ, Washington laba tʊma sakɩyɛ nɛ amʊna ñamtʊ ɖooo kpaɣ kpaɣɖʊ 18 alɩwaatʊ taa. Pakpaɣ ɛ-hɩɖɛ nɛ paha Etaazuunii ɛjaɖɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ se Washington. Ɛ-tɛ anjaʊ wɛɛ kpaɣ ɖooo pɩnaɣ 1932 kɛ liidiye pɔyaɣ 25 yɔɔ nɛ agbaba hatʊ yɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ loɖo lɛ kɛ, ɛ-caa sɩba. E-ɖalaa hɛkʊ taa mba kpaɣ ɛ-caa ñɩm sakɩyɛ tɛtʊ hɔɔlʊʊ taa.

SilverCertificate1Dollar

Ɛ-ɖalʊ sɔsɔ, Lawrence Washington, kpaɣ Little Hunting Creek hayim ɛlɛɣzɩ-pʊ hɩɖɛ se Mount Vernon pɩlɩna Piritaniiki ɛyʊ nɔyʊ yɔɔ Edward Vernon. Ɛyʊ ɛnʊ ɛjɔŋna George sukuli labʊ yɔɔ halɩ ɛ-yɔɔ pɩtɩŋna nɛ ɛsɔɔlɩ Ohio ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩñɩŋaɣ Appalaches wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa tɛtʊ yɔɔ yɔ. George kɔɔ ɛkpaɣ Rappahannock tɛtʊ nɛ ɛtɩyɩ-tʊ, ɖenɖe ɛ-nɛ e-ɖoo paawɛɛ yɔɔ nɛ pɩtasɩna ɛ-ɖalaa nɛ ɛ-kɔɔnaa, ɛlɛ hayɩm mbʊ pɩta kɔkɔnaɣ taatalɩ-ɩ se ɛpɩzɩ ɛla Aristote fezuu caɣʊ.