Aller au contenu

Tamerlan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Timur reconstruction03

Tamerlan (Persan kʊnʊŋ taa lɛ, Timur Lang) yaa Timour naŋgbaŋa tʊ, Timour Kɩkɩlʊʊ (palɩla-ɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 1336 Kech tɛtʊ taa pɩñɔtɩna Chakhrisabz, nɔɔnɔɔ Ouzbékistan ɛjaɖɛ taa. Ɛyʊ ɛnʊ ɛsɩ lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 18 pɩnaɣ 1405 Otrar nɔɔnɔɔ Kazakhstan ɛjaɖɛ taa). Ɛɛkɛ TurcMongol ajɛyɛ yoyu kpaɣɖʊ 14 alɩwaatʊ taa, waɖʊ sɔsɔ Azii wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ hɔɔlɩŋ taa kiŋ, Timouride waa kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ kiɖe ɖʊyʊ, ŋga kacaɣ piliɖi pɩtalɩ pɩnaɣ 1507 yɔ.

Tamerlan tɛ kewiyaɣ

Tamerlan sɩm wayi pɩnaɣ 1405 alɩwaatʊ taa lɛ, ɛ-tɛ Ampiiri ñʊʊ yɔɔ caɣya kaakɛ e-piya (Timouride waa), nɛ ajɛyɛ ɖoŋ ñɩna wena acɔ-wɛ ata yɔ ayɔkʊʊ wobu yɔɔ wobu Ampiiri pɩkɔɔ pɩtalɩ Chaybanide waa kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ tɛ Ouzbek kpa-wɛ nɛ ɖoŋ kpaagba ɖeɖe. Tamerlan lʊlʊʊ hɩɖɛ yɔ Timour.

Timour lang tɔbʊʊ se Timour naŋgbaŋa tʊ (lang lɩna Persan kʊnʊŋ taa lakaɣ kanɛ yɔ kɔ-cɔlɔ لنگیدن, langidān laŋidan, naŋgbaŋa ɖɔmtʊ). Hɩɖɛ nɖɩ palɩzɩ ɖɔɖɔ Mongol kʊnʊŋ taa Dogolon Tömör (Доголон Төмөр, Tömör, naŋgbaŋa ɖɔnʊ.

Behzad timur egyptian

Pɔyɔɔdʊʊ mbʊ se palʊla Tamerlan ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 1336 Kech tɛtʊ taa, pɩkɛ haɖaa tɛtʊ natʊyʊ tɩñɔtɩna Shahrisabz tɛtʊ. Ɛ-yɔɔ tɔm samɩyaa ha-ɩ ɖɩlɩyɛ taa ñʊʊ leleŋ siŋ halɩ pɩcɔ palʊlɩ-ɩ. Ɖɩcɔna ɛ-caa Taragay, ɛkɛ wiyaʊ akpadɩyʊ Turc ɛjaɖɛ ñʊʊ yɔɔ, malɩŋ Ɛsɔ sɛyʊ piŋ Barlas liɖe taa, weyi ɛɖaŋaɣ se ɛwɛna ɛyʊ weyi eyebina-ɩ ɛ-ñɩm yɔ, ɖozi kawɩlaɣ ɖoziye naɖɩyɛ. Ɛsɔ tiyiyu nɔyʊ ɛwɛ ɛzɩ evebupɩɣa keɖeɣa ñɩŋa nakayɛ lɩ ɛ-yɔɔ nɛ kɛcɛlɩ-ɩ you saɣ. Ɖoziye nɖɩ pe-egetiye taa shykh nɔyʊ lɩzɩ ɖɩ-tɔbʊʊ mbʊ se ɛkaɣ wɛnaʊ abalɩpɩɣa nakɛyɛ nɛ kakaɣ wabʊ kedeŋga kpeekpe nɛ you saɣ ŋga.

Pɔyɔɔdʊʊ ɖɔɖɔ se palʊla pɩɣa ŋga lɛ, ke-nesi yɔɔ nɛ calɩm kpem, nɛ pɩtɔzʊʊ Gengis Khan lʊlʊʊ tɔm, ɛzɩ pɛkɛtɩɣ-tʊ Mongol waa kɩbɩnjaazɩ mɛɛsaɣ tɛ tɔm taa yɔ. Ɛ-caa Taragay kaakɛna Barla waa ñʊʊ tʊ. Ɛɛkɛ Karachar Noyan sɛyɩ nɛ ɛwɛ ndɩ lalaa hɛkʊ pe-cejewiye ɛzɩ ɛkɛʊ kajalaɣ tʊ weyi etisi malɩŋ Ɛsɔ sɛtʊ tɔm yɔɔ yɔ. Taragay pɩzɩ ɛcɔna sɔɔjɛtʊ tʊma sɔsɔna wena ɛ-caa kaayebina-ɩ a-yɔɔ ɛlɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛ-caa Burkul yɔ, ɛkɩlɩ sɔɔlɩ sukuli labʊ tɔm.